Offisielt frå statsrådet 15. juni 2007

Regjeringen har i dag godkjent plan for utbygging og drift av Rev og gitt tillatelse til anlegg og drift av rørledningen fra Rev til Armada. Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt oberst Kristin Lund til første kvinnelige brigader i Hæren noensinne.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. juni 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St. meld. nr. 33 (2006-2007)
Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2006, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 32 (2006-2007)
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2007 og fisket etter avtalane i 2005 og 2006

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 71 (2006-2007)
Om lov om studentsamskipnader
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 72 (2006-2007)
Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 17. april 2007 til lov om endringar i utlendingsloven (DNA-testing og aldersundersøking mv.)
Endringane i § 27 første ledd bokstav j trer i kraft straks. Ny §§ 37 f og 37 g trer i kraft 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 62 (2006-2007)Lov nr. 20

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 12. juni 2007 til lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 94 (2006-2007) Lov nr. 21

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om endringer i barnetrygdloven mv.
Endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft straks.
Endringene i barnetrygdloven trer i kraft 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 86 (2006-2007) Lov nr. 22

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. mai 2007 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 67 (2006-2007) Lov nr. 23

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. mai 2007 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Besl. O. nr. 65 (2006-2007) Lov nr. 24

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. mai 2007 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 66 (2006-2007) Lov nr. 25

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. mai 2007 til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Besl. O. nr. 68 (2006-2007) Lov nr. 26

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. mai 2007 til lov om endring i lov 15. desember 2006 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 69 (2006-2007) Lov nr. 27

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven.
Loven trer i kraft 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 77 (2006-2007) Lov nr. 28
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser).
Loven gjelder fra 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 81 (2006-2007) Lov nr. 29
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.)
Loven gjelder fra 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 80 (2006-2007) Lov nr. 30
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 31. mai 2007 til lov om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg).
Lovvedtaket skal gjelde fra 1.1.2008.
Besl. O. nr. 73 (2006-2007)  Lov nr. 31

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endringer i lov om helseregisterloven (nasjonal database for elektroniske resepter).
Besl. O. nr. 93 (2006-2007)  Lov nr. 32

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endring av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (unntak fra helsepersonells taushetsplikt).
Besl. O. nr. 92 (2006-2007) Lov nr. 33

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2007 til lov om endring i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika.
Besl. O. nr. 91 (2006-2007) Lov nr. 34

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 15. juni 2007 til lov om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass.
Besl. O. nr. 105 (2006-2007) Lov nr. 35

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 31. mai 2007 til lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.
Endringene i forbrukerkjøpsloven om ny § 18 a og endringer i gjeldende § 18 trer i kraft 1. januar 2008.
Endringen i lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 6 første punktum trer i kraft 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 75 (2006-2007) Lov nr. 36
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 31. mai 2007 til lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område.
Endringene i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet trer i kraft fra det tidspunkt endringsprotokoll 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 trer i kraft for Norge, med unntak av endringene i § 1 bokstav k, § 40 og § 41, som trer i kraft fra det tidspunktet endringsprotokoll 12. februar 2004 til Brusselkonvensjonen (tilleggskonvensjonen) 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område trer i kraft for Norge.
Besl. O. nr. 76 (2006-2007) Lov nr. 37
(Sjå pkt. 6 Andre saker)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 31. mai 2007 til lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere).
Loven gjelder fra 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 74 (2006-2007) Lov nr. 38

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 31. mai 2007 til lov om endring i lov 26. mars 1999  nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 72 (2006-2007) Lov nr. 39

Kultur- og kyrkjedepartementet

Delvis ikraftsetting av vedtak 17. juni 2003 til lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (lov 2003/90). Endringen i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 10 trer i kraft 1. juli 2007.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
 

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. juni 2007 til lov om reindrift (reindriftsloven).
Loven gjelder fra 1. juli 2007.
Besl. O. nr. 84 (2006-2007) Lov nr. 40
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

 

3.      Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling og forskrift om vedtekter for Kompetansesenter for likestilling fastsettes.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Føresegn om endring i ”forskrift 30. august 1991 nr. 564 om salg av arvemidler og avkall på arv til staten” vert fastsett.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 15. juli 1986 nr. 1616 til kredittkjøpsloven og om endringer i forskrift 11. februar 2000 nr. 101 om låneavtaler trer i kraft 1. juli 2007 fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Forskrift om endring i forskrift 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater fastsettes.
Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret fastsettes.
Forskrift om endring i forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier m.v. fastsettes.
Forskrift om endring i forskrift 29. mai 2006 nr. 564 om typegodkjenning av gevinstautomater fastsettes.
Forskrift om endring i forskrift 26. november 1992 nr. 1128 om oppstilling av lotteriautomater fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Forskrift om endringer i forskrifter 21. desember 2001 til åndsverkloven (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.) fastsettes.

4.      Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lovvedtaket del III til å fastsette overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kongens myndighet etter § 7-2 fjerde ledd delegres til Finansdepartementet.
Kongens myndighet etter lovvedtaket del II delegeres til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kongens myndighet etter loven del V til å fastsette overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.
Med departementet menes i loven del IV Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Landbruks- og matdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å fatte vedtak etter § 5, § 8, § 19, § 21, § 22,
§ 25, § 26, § 64, § 67, § 71, § 72, § 76, § 77 og § 82 annet ledd til Landbruks- og matdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og ikraftsetjingar)

5.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Maria Lundin utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rektor Terje Barstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Johan Christopher Vibe utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Turid Bertelsen Rodrigues Eusébio utnevnes til ambassadør i Brasilia, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Kristin Lund utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Rådgiver Elin Vangen utnevnes til domprost i Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Generalsekretær Knut Erling Johansen utnevnes til domprost i Fredrikstad domprosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Nærings- og handelsdepartementet

Sjøfartsdirektør Rune Teisrud åremålsbeskikkes til stillingen som sjøfartsdirektør for Sjøfartsdirektoratet for en ny 6-årsperiode med tiltredelse 1. august 2007.

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk (2007-2013)

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Den arabiske republikken Egypt og en bilateral landbruksavtale mellom Egypt og Norge, begge av 27. januar 2007.

Justis- og politidepartementet

Ratifikasjon av endringsprotokoll 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og endringsprotokoll 12. februar 2004 til Brusselkonvensjonen (tilleggskonvensjonen) 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område.
Ved ratifikasjonen av endringsprotokollen til Pariskonvensjonen tas følgende forbehold: ”Norge tar, uten virkning i forhold til artikkel 2 bokstav a (iii), forbehold om retten til å anvende lavere erstatningsbeløp enn minstebeløpet fastsatt i artikkel 7 bokstav a for atomskade lidt i territoriet til, i havområde etablert i samsvar med folkeretten av, eller om bord på skip eller fly registrert i, annen stat enn Norge, i den utstrekning denne staten ikke på gjensidig grunnlag stiller tilsvarende ytelser til rådighet.”
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2006, utsatte tillatelser.

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Rev og tillatelse til anlegg og drift av rørledningen fra Rev til Armada.
(Pressemelding)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen