Offisielt frå statsrådet 15. mai 2007

I statsråd i dag vart Revidert nasjonalbudsjett 2007 handsama. Kommuneproposisjonen, om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 vart og lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. mai 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 66 (2006-2007)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av finansieringsordninga til EU for sivil krisehandtering (2007-2013)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 69 (2006-2007)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 61 (2006-2007)
Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 62 (2006-2007)
Om lov om endringer i skattelovgivningen (internprising)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 2 (2006-2007)
Revidert nasjonalbudsjett 2007
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 67 (2006-2007)
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 68 (2006-2007)
Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Forskrift om minimum sikkherhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften) blir fastsatt.
(Sjå pkt. 3 Delegasjon av myndigheit)

3.      Delegasjon av myndigheit

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til Samferdselsdepartementet etter § 62 første ledd i vegloven til å fastsette forskrifter om tunnelsikkerhet.
(Sjå pkt. 2 Forskrifter)

4.      Utnemningar m.m.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Bjørn Olav Megard utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst, midlertidig brigader, Roy Hunstok utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Seniorrådgiver Hans Petter Friestad Gravdahl konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 15. august 2009.

  

 

Til toppen