Offisielt frå statsrådet 22. april 2020

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Kompetansereformen – Lære hele livet" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 22. april 2020. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Forsvarsdepartementet
Prop. 80 L (2019-2020)
Lov om Etterretningstjenesten
(etterretningstjenesteloven)
(Nyheitssak)

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 19 (2019-2020)
Miljøkriminalitet
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 14 (2019-2020)
Kompetansereformen – Lære hele livet
(Nyheitssak)

2. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.