Offisielt frå statsrådet 24. juni 2011

I statsråd i dag er det vedteke ein proposisjon om kjøp av nye redningshelikopter. Det er òg vedteke at kommunane Harstad og Bjarkøy i Troms frå 1. januar 2013 skal slåast saman under namnet Harstad kommune.

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. juni 2011 . Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 133 S (2010-2011)
Samtykke til tiltredelse av protokoll av 15. mars 2000 om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, til konvensjon av 30. november 1990

Arbeidsdepartementet

Prop. 134 L (2010-2011)
Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m.

Finansdepartementet

Prop. 139 L (2010-2011)
Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF)

Prop. 140 S (2010-2011)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India, undertegnet i New Delhi 2. februar 2011

Prop. 142 S (2010-2011)
Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF

Justis- og politidepartementet

Prop. 135 L (2010-2011)
Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff)
(Pressemelding)

Prop. 137 LS (2010-2011)
Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) og om samtykke til inngåing avavtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane
(Pressemelding)

Prop. 138 L (2010-2011)
Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)
(Pressemelding)

Prop. 141 L (2010-2011)
Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.)
(Pressemelding)

Prop. 146 S (2010-2011)
Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden 2013-2020
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 136 L (2010-2011)
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 143 L (2010-2011)
Endringar i sjølova (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.)

Prop. 145 S (2010-2011)
SAS AB – konvertible obligasjonslån

Olje- og energidepartementet

Meld. St. 28 (2010-2011)
En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom).
Lovvedtak 54 (2010-2011). Lov nr. 18

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven.
Lovvedtak 60 (2010-2011). Lov nr. 19
Endringane i § 2 første ledd ny bokstav e og § 2 andre ledd trer i kraft 1. juli 2011.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2011 om lov om endringar i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Lovvedtak 66 (2010-2011). Lov nr. 20

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2011 om lov om endringar i lov 12. desember 1975  nr. 59 om dokumentavgift.
Lovvedtak 67 (2010-2011). Lov nr. 21

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2011 om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning.
Lovvedtak 68 (2010-2011). Lov nr. 22

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2011 om lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt.
Lovvedtak 69 (2010-2011). Lov nr. 23

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2011 om lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Lovvedtak 70 (2010-2011). Lov nr. 24

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2011 om lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel.
Lovvedtak 71 (2010-2011). Lov nr. 25

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2011 om lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift.
Lovvedtak 72 (2010-2011). Lov nr. 26

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2010 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet).
Lovvedtak 73 (2010-2011). Lov nr. 27

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2011 til lov om endringer i legemiddelloven.
Lovvedtak 65 (2010-2011). Lov nr. 28
Loven trer i kraft fra 1. juli 2011.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2011 til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
Lovvedtak 64 (2010-2011). Lov nr. 29
Loven trer i kraft fra 1. januar 2012.

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2011 til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (helse- og omsorgstjenesteloven).
Lovvedtak 63 (2010-2011). Lov nr. 30

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv 2009/109/EF).
Lovvedtak 57 (2010-2011). Lov nr. 31
Lovens del I og II gjelder fra 30. juni 2011.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)
Lovvedtak 58 (2010-2011). Lov nr. 32
Loven del II trer i kraft 1. juli 2011.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2011 til lov om endringar i aksjelova mv.
Lovvedtak 51 (2010-2011). Lov nr. 33
Loven gjelder fra 1. juli 2011.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet).
Lovvedtak 55 (2010.2011). Lov nr. 34

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales).
Lovvedtak 56 (2010-2011). Lov nr. 35
Endringen i straffegjennomføringsloven § 27 tredje ledd første punktum trer i kraft straks.

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2011 til lov om endringer i pengespilloven (ny revisorordning for Norsk Tipping AS og fordeling av overskudd fra bingoterminaler).
Lovvedtak 74 (2010-2011). Lov nr. 36
Delvis ikraftsetting av lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. Lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10 nytt annet ledd og lovens del II trer i kraft 1. juli 2011.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 8. juni 2011 til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.)
Lovvedtak 53 (2010-2011). Lov nr. 37
Loven trer i kraft 1. august 2011.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2011 til lov om endringer i petroleumsloven.
Lovvedtak 75 (2010-2011). Lov nr. 38

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2011 til lov om elsertifikater.
Lovvedtak 61 (2010-2011). Lov nr. 39

3.      Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsetting av revidert forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig forvaltning
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Fastsetting av forskrift om klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.
(Pressemelding)

 Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i påtaleinstruksen.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Fastsetting av forskrift om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved lokalstyrevalget i 2011.
(Sjå pkt. 7 Andre saker)

Fastsetting av forskrift om endringer i forvaltningslovforskriften.

Fastsetting av forskrift om endringer i patentforskriften.

Kulturdepartementet

Fastsetting av forskrift om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller (bingoterminaler).
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.

4.      Styrer, utval

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Følgende medlemmer oppnevens til et utvalg som skal se på rammebetingelsene for digitalt innhold, tjenesteutvikling og verdiskaping (Digitutvalget):

Direktør Torgeir Waterhouse (leder), Oslo
Advokat Kristine Madsen, Oslo
Fagdirektør Thomas Nortvedt, Asker
Seniorkonsulent Jørund Leknes, Trondheim
Teknologidirektør Håkon Wium Lie, Oslo
Musiker Per Martinsen, Tromsø
Professor Per-Egil Pedersen, Bergen
Forsker Beathe Due, Oslo
Professor Jill Walker Rettberg, Bergen
Konserndirektør Toril Nag, Stavanger
Seniorrådgiver Tone Hoddø Bakås, Gjøvik

Til rådighet for utvalget blir det opprettet et eksternt sekretariat. Utgiftene skal dekkes over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett.
(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til Klagenemnda for offentlige anskaffelser for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2015:

Leder:
Spesialrådgiver og tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike

Medlemmer:
Lagdommer Tone Kleven, Bamble
Lagdommer Jakob Wahl, Røyken
Lagdommer Magni Elsheim, Bergen
Lagdommer Arve Rosvold Alver, Stjørdal
Advokat Morten Goller, Oslo
Advokat Siri Teigum, Oslo
Advokat Andreas Wahl, Oslo
Advokat Gro Amdal, Stavanger
Professor Kai Krüger, Bergen
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et sakkyndig råd for avgjørelse av saker vedrørende uenighet om adgang til oppstrøms gassrørledningsnett:

Professor Mette Helene Bjørndal, Meland
Professor Ernst Nordtveit, Fjell
Professor Christian Riis, Bærum

Rådet oppnevnes for tre år av gangen.

5.      Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Øye Vestfjell sameie og Mørekvam og Søtli sameie over Olje- og energidepartementets vedtak 11. august 2008 vedrørende bruk av anleggsvei. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Guatemala, Lars Vaagen, utnevnes tillike til ambassadør i Panama by, Republikken Panama.

Ambassadør i Guatemala, Lars Vaagen, utnevnes tillike til ambassadør i San José, Costa Rica.

Ministerråd Niels Engelschiøn utnevnes til ambassadør i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Arve Ofstad utnevnes til ambassadør i Lusaka, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Mona Juul utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Merete Fjeld Brattested utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalkonsul Morten Paulsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Jo Sletbak utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Leif Trana utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorspesialist Lene Natasha Lind utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Aud Lise Norheim utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Stein Iversen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadesekretær Åsmund Eriksen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Arthur Baste Knutsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Turid Mellemstrand utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Henning Kloster-Jensen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Gunn Karin Engeland Sommerstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jens Erik Grøndahl utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Stine Hjertvik utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hege Hagen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Avdelingsdirektør Pål Haugerud utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Ole-David Stenseth utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert avdelingsdirektør Geir Evensen utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Lovrådgiver Kristin Ryan utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Kjell Arne Knutsen åremålsbeskikkes som direktør i Departementenes servicesenter for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Assisterende riksadvokat Knut Herbrand Kallerud utnevnes til dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Pressemelding)

Senioradvokat Cicilie Røttum konstitueres som tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra 15. august 2011 med ett års varighet og med mulighet for forlengelse.

Statsadvokat Helge Johan Kaasbøll konstitueres som tingrettsdommer ved Namdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Åremålsutnevning av politimester Geir Ove Heir til politimester i Salten politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert politimester Beate Gangås konstitueres som politimester i Østfold politidistrikt inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2013.
(Pressemelding)

Avdelingsleder Hans Tranekjer Andresen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seksjonssjef Catharina Svensson Schage utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Seniorrådgiver Sigurd Sandaaker konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kirsti Gustad konstitueres som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Tor-Ivar Wammer utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Energiråd Espen Anton Myhra utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av avdelingsdirektør Gyri Solnørdal Jenssen til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet frå det tidspunkt som Samferdselsdepartementet fastset.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Forvaltningsansvaret for lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 121 første ledd bokstav a og c, §§ 122, 123 og 124 overføres fra Arbeidsdepartementet til Justis- og politidepartementet.
Forvaltningsansvaret for utlendingsloven § 17 overføres fra Justis- og politidepartementet til Arbeidsdepartementet for så vidt gjelder vurdering av grensene for oppholdsrett for utlendinger som omfattes av EØS-avtalen  og EFTA-konvensjonen.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/66/EF av 11. desember 2007 om forbedring av effektiviteten av klageprosedyrene i forbindelse med inngåelse av offentlige kontrakter (håndhevelsesdirektivet).

Undertegning av avtale mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater.

Undertegning av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner av 11. mai 2011.

Justis og politidepartementet

Det gis samtykke til forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved lokalstyrevalget i 2011.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Kommunal- og regionaldepartementet

Med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 (inndelingslova), vedtar Kongen sammenslåing av Harstad kommune og Bjarkøy kommune i Troms fylke med virkning fra 1. januar 2013. Navnet på den nye kommunen skal være Harstad kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra valglov, kommunelov og enkelte særlover.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Ansgar Teologiske Høgskole med virkning fra 1. juli 2011 status som høgskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd. 
Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Lovisenberg diakonale høgskole med virkning fra 1. juli 2011 status som høgskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fastsettes.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Sunnhordland Kraftlag AS gis tillatelse til overføring av øvre del av Eikemoelva til Vetrhusvatnet i Etne og Kvinnherad kommuner i Hordaland.
(Pressemelding)

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Hyme.
(Pressemelding)