Offisielt frå statsrådet 3. mars 2017

I statsråd i dag er proposisjonen "Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m)" lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 3. mars 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:
(Lenkjer til proposisjonar og meldingar vert som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjonar og meldingar

Klima- og miljødepartementet
Prop. 63 L (2016 – 2017)
Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 21. februar 2017 til lov om endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.)
Lovvedtak 53 (2016-2017)  Lov nr. 8
Ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven trer i kraft straks. 

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2016 nr. 213 om domssogns- og lagdømmeinndeling, fastsettes.

4. Delegering av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet til å unnlate å gjøre gjeldende innsigelse om at krav mot staten er foreldet, delegeres til departementene. Myndigheten til å frafalle foreldelsesinnsigelse ved erstatningskrav mot staten kan ikke delegeres videre.
Kongelig resolusjon 29. mai 1992 Endring av reglene for behandling av frafallelse av foreldelsesinnsigelse ved krav mot staten, oppheves. 

5. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Dagbladet v/Gunnar Thorenfeldt over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse av 26. juli 2016 om å nekte innsyn i dokumenter departementet har vedrørende tilbakemelding fra amerikanske myndigheter om tilgang til det såkalte Rosenholz-arkivet, tas ikke til følge. 

6. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Jon Georg Dale som settestatsråd for statsråd Siv Jensen ved behandling av saker der Silver Pensjonsforsikring AS er part eller har en partslignende interesse, og der Jensen på grunn av sin tilknytning til Gro Myking anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet. 

Utanriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Tone Elisabeth Bækkevold Allers til ambassadør i Amman, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av avdelingsdirektør Gunn Jorid Roset til ambassadør i Kuala Lumpur, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av generalkonsul Øyvind Stokke til ambassadør i Riyadh, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av underdirektør Marianne Rafn Skuse til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Utnevning av fagdirektør Sunniva Tofte til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av tingrettsdommer Kjetil Myhrvold, konstituert avdelingsleder Marianne Bergflødt og tingrettsdommer Karstein Rye til avdelingsleder ved Bergen tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt til tingrettsdommer ved Sunnmøre tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av jordskiftedommerfullmektig Ole Jakob Skovli  til jordskiftedommer ved Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett og Glåmdal jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av fylkeskartsjef Arne Olav Berg til jordskifterettsleder ved Nord-Troms jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av senioringeniør Magne Geir Verlo til jordskiftedommer ved Indre Sogn jordskifterett og Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av avdelingsingeniør Bjørn Inge Taklo til jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Konstitusjon av grunnerverver Linn Haugseth Kind som jordskiftedommer ved Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett og Nord-Gudbrandsdal jordskifterett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Forlenget konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Benedicte Aas som tingrettsdommer ved Fosen tingrett, med tiltredelse fra 3. mars 2017 og med varighet til og med 14. august 2018.