Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 6. juni 2008

I statsråd i dag vart mellom anna stortingsproposisjonane om trygdeoppgjeret og jordbruksoppgjeret for 2008 behandla.

Statsråd vart halde på Oslo slott 6. juni 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.meld.nr. 29 (2007-2008)
Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2007, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid
(Pressemelding)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp.nr. 65 (2007-2008)
Om trygdeoppgjeret 2008

Ot.prp.nr. 64 (2007-2008)
Om lov om endringer i folketrygdloven

Fornyings-og administrasjonsdepartementet

St.prp.nr. 68 (2007-2008)
Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Forsvarsdepartementet

St.prp.nr. 67 (2007-2008)
Om endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp.nr. 66 (2007-2008)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Landbruksdepartementet

St.prp.nr. 69 (2007-2008)
Om jordbruksoppgjøret 2008 – endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.


2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 8. mai 2008 til lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova).

Besl. O nr. 75 (2007-2008)  Lov nr. 37

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. mai 2008 til lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova).

Besl. O nr. 77 (2007-2008)  Lov nr. 38
Loven trer i kraft 1. juli 2008
(Sjå pkt 4 Delegasjon av myndigheit)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. mai 2008 til lov om endringar i minerallovgivinga.

Besl. O nr. 78 (2007-2008)  Lov nr. 39
Loven trer i kraft fra 1. juli 2008

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Rammeforskriften)(FOR-2001-08-31 nr. 1016)

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann fastsettes.

4.      Delegasjon av myndigheit

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd § 7 og § 8 til Nærings- og handelsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)


5.      Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Esso Norge AS over Olje- og energidepartementets vedtak 26. mars 2008 om fastsettelse av ny stemmeregel for utvinningstillatelse 199 og utvinningstillatelse 257. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Martin Tore Bjørndal utnevnes til ambassadør i Santiago, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Rune Aasheim utnevnes til generalkonsul i St.Petersburg, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Jon Elvedal Fredriksen utnevnes til generalkonsul i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Per Strand Sjaastad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Inger Elisabeth Meyer utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kjersti Rødsmoen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Barbro Hugaas utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ingunn Mari Skaaden utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Marianne Ullern Djupesland utnevnes til førstestatsadvokat ved Økokrim.

Statsadvokat Thomas Skjelbred konstitueres som førstestatsadvokat ved Økokrim inntil videre, dog ikke ut over 31. januar 2009.

Førstestatsadvokat Marit Aasen Bakkevig utnevnes til statsadvokat ved Det nasjonale statsadvokatembetet med tiltredelse 1. september 2008.

7.      Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Tora Aasland overtar ansvaret for barnehage- og opplæringssaker i Kunnskapsdepartementet for den tiden statsråd Solhjell har permisjon, i tillegg til ansvaret for universitets- og høgskolesaker, fagskoleutdanningssaker, studiefinansieringssaker og forskningssaker.  Statsråd Aasland overtar også det administrative ansvaret for Kunnskapsdepartementet for den tiden statsråd Solhjell har permisjon, fra og med 18. juni til og med 12. august 2008.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Fellesskapes statistikkprogram for 2008-2012.

Tiltredelse av avtale om vern av afrikanske-eurasiatiske trekkende vannfugl av
16. juni 1995.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg og ektefelle Ingrid Schulerud ved reise til Sverige 15. – 16. juni 2008.

Til toppen