Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 6. mai 2011

I statsråd i dag vart det blant anna lagt fram ein proposisjon om utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II.

Statsråd vart halde på Oslo slott 6. mai 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St. 23 (2010-2011)
Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN

Arbeidsdepartementet

Prop. 108 S (2010-2011)
Pensjonar frå statskassa

Finansdepartementet

Prop. 109 S (2010-2011)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia, undertegnet i Skopje 19. april 2011

Forsvarsdepartementet

Prop. 110 S (2010-2011)
Investeringar i Forsvaret
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 107 L (2010-2011)
Endringer i legemiddelloven
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 111 L (2010-2011)
Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Prop. 112 L (2010-2011)
Endringer i energiloven og i enkelte andre lover

Prop. 113 S (2010-2011)
Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. april 2011 til lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet.
Lovvedtak 49 (2010-2011)  Lov nr. 13
Loven trer i kraft 1. januar 2012.

3.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 19. desember 2008 nr. 1480 om valg til Sametinget.

4.      Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Øyvind Lie på Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i dokument vedrørende sak 2008/848. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med virkning fra 11. juni 2011.

Statssekretær Inger-Anne Ravlum gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud med virkning fra 11. juni 2011.

Statssekretær Inger-Anne Ravlum utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med tiltredelse 11. juni 2011.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Pensjonert advokat Guri Grønflaten konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett fra 1. juni 2011 til 31. mars 2013.

Miljøverndepartementet

Ekspedisjonssjef Lene Lyngby utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Tilsetjing av avdelingsdirektør William Bertheussen som direktør for Statens havarikommisjon for transport frå det tidspunkt som Samferdselsdepartementet fastset.
(Pressemelding)

6.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold av
22. mai 1992, om tilgang til genetiske ressurser og en rimelig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av utnyttingen av disse.

Inngåelse av avtale mellom Norge, Canada, Danmark, Finland, Island, Russland, Sverige og USA om samarbeid om søk og redning i forbindelse med luft- og sjøfart i Arktis.

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Reglement for personalforvaltningen i utenrikstjenesten stadfestes.

Olje- og energidepartementet

Statnett SF gis avslag på søknad om traséendring av 420 kV kraftledning Sima kraftverk til Samnanger transformatorstasjon i Granvin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen