Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 8. februar 2013

I statsråd i dag vart mellom anna Perspektivmeldingen 2013, stortingsmelding 12 (2012-2013), lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 8. februar 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 61 S (2012-2013)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker, underskriven i London
12. november 2012.

Prop. 62 S (2012-2013)
Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012.

Meld. St. 12 (2012-2013)
Perspektivmeldingen 2013

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 63 S (2012-2013)
Søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Prop. 65 L (2012-2013)
Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett).
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 64 L (2012-2013)
Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven.
(Pressemelding)

 

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. desember 2012 til lov om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.).

Lovvedtak 33 (2012-2013)  Lov nr. 7
Endringane i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
§ 17 nr. 2 og 3, § 29 nr. 4, § 48 nr. 5, § 50 nr. 7 bokstav b, § 65 nr. 3, § 68 nr. 5, § 71
nr. 2, § 77 nr. 8 og § 80 tek til å gjelde 1. juli 2013.

Endringa i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 77 nr. 2 tek til å gjelde 1. november 2015.

Endringane i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 18 tredje ledd, § 20 første og siste ledd, § 21 første ledd, § 22 og § 27 tek til å gjelde 1. januar 2014.

Endringa i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser § 26 første ledd tek til å gjelde 1. juli 2013.

Endringa i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. § 4 andre ledd nr. 1 tek til å gjelde 1. juli 2013.
(Pressemelding)

 

3. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer av forskrift 11. november 1983 nr. 1608 til lov
4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

 

4. Delegasjon av myndigheit

Kulturdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. § 4 a andre ledd til Kulturdepartementet.

 

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Kristine Gramstad gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Lisbeth Berg-Hansen.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Jakarta, Stig Traavik, utnevnes tillike til ambassadør i Dili, Øst-Timor.

Ambassadør i Brasilia, Aud Marit Wiig, utnevnes tillike til ambassadør i Georgetown, Guyana.

Ambassadør i Brasilia, Aud Marit Wiig, utnevnes tillike til ambassadør i Paramaribo, Surinam.

 

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012.

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og det Forente Kongeriket Storbritannia og Nord Irlands regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og gevinster.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guatemala, undertegnet i Paris den 15. mai 2012.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum under “tildeling i forhåndsdefinerte områder 2012” i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 3-3.
(Pressemelding)

Til toppen