Offisielt frå statsrådet 9. november 2007

I statsråd i dag ble Stortingsmelding om NRK-plakaten behandla. I plakaten er dei overordna krava til det tilbodet NRK skal gje som allmennkringkastar nedfelt.

Statsråd vart halde på Oslo slott 9. november 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 3 (2007-2008)
Om samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 11. juli 2007 mellom Norge og Russland om den maritime avgrensning i Varangerfjordområdet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5 (2007-2008)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2007-2008)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008
(Om fullmakt til å ta opp statslån o.a., og om salderinga av statsbudsjettet for 2008)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2007-2008)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008
(Pressemelding)

St.prp. nr. 4 (2007-2008)
Sendetid i lokalradio

St.meld. nr. 6 (2007-2008)
NRK-plakaten. ”Noe for alle. Alltid”
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 5 (2007-2008)
Utbygging, anlegg og drift av Skarv
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer av forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) fastsettes.

Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift 23. juli 1948 nr. 4 om regulering av tilvirkning og omsetting av potetmjøl m.m. fastsettes.

3.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Seniorrådgiver Målfrid Bjærum utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Tilsetjing på åremål av ekspedisjonssjef Finn Melbø som administrerande direktør i Statens Pensjonskasse for 6 år frå det tidspunktet departementet fastset.
(Pressemelding)

Konstitusjon av Are Forbord som avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet held fram frå 31. januar 2008 til 31. juli 2008.

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Marianne Ullern Djupesland og politiadvokat Thomas Skjelbred utnevnes til statsadvokater ved Økokrim med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

4.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale om opprettelse av et internasjonalt Barentssekretariat for samarbeid i den euro-arktiske barentsregion samt tilhørende vertslandsavtale.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen