Øker helikopterberedskapen i flomrammede områder

Justis- og beredskapsdepartementet har, i samråd med sine underliggende etater, satt inn ytterligere sju helikoptre som ekstra ressurs som følge av ekstremværet «Hans».

– Det vi opplever nå er en ekstremsituasjon, og det er behov for flere helikopterressurser. Det er mange evakuerte, mange rammede og enorme materielle skader. Det er en svært krevende situasjon i store deler av landet. Alle tilgjengelige ressurser bidrar i arbeidet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ba i går selskapet Helitrans om ekstra helikopterberedskap. De syv helikoptrene selskapet skal bistå med er lokalisert på Torp, Kjeller, Værnes, Stavanger, Sauda og Voss.

Den forsterkede helikopterressursen skal bistå med evakuering i de berørte områdene. Hovedredningssentralen (HRS) har styrket egen bemanning, og har fremdeles god operativ kapasitet. Redningshelikoptertjenesten har også styrket sin kapasitet og har satt inn flere helikoptre som bistand til HRS.

– Alle, både de som står i tjeneste og de som er frivillige gjør nå en uvurderlig innsats for å håndtere hendelsen, sier justis- og beredskapsministeren.

Politiet har allerede etablert tett og god samhandling med Forsvaret, og Politidirektoratet koordinerer nå alle anmodninger om bistand fra Forsvaret til politiet i henhold til bistandsinstruksen. Forsvaret har helikopter og mannskaper som kan bistå nødetatene og Sivilforsvaret med søk, redning og skadebegrensning, og bistår nå med to Bell-helikoptre som samhandler med politiets egne helikoptre. Foreløpig bistår Forsvaret i Innlandet og Sør-Øst politidistrikt.

Situasjonen er krevende med håndtering av samtidige hendelser på et større geografisk område på mange steder i Sør-Norge, og det pågår fortsatt evakueringer. Situasjonen skifter fra time til time og disponering av luftressurser vurderes derfor fortløpende.

Det er mange private, offentlige og militære helikopterressurser i innsats og det gjøres en god jobb for å koordinere disse luftressursene.

Svensk redningstjeneste JRCC (Gøteborg) har, etter dialog med HRS, samtykket i at de overtar ansvarsområdet for kyststrekningen Kristiansand – Ytre Oslofjord – Østfold og vil betjene denne med svensk SAR-maskin, på grunn av omdisponerte / uttømte ressurser på Rygge.