Olje- og energidepartementet ber NVE om å gjennomføre ytterligere tiltak for å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nettanlegg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet ber NVE om å kontinuerlig vurdere om det er mulig å forenkle konsesjonsbehandlingen av nye nettanlegg. Blant tiltakene som departementet ber direktoratet vurdere, er en videreutvikling av «fast track»-ordningen for konsesjonsbehandling av små eller enkle saker.

Det offentlig utnevnte Strømnettutvalget la i juni frem sin rapport NOU 2022:6 Nett i tide om utvikling av strømnett i Norge. Rapporten er nå på høring, med høringsfrist 30. september 2022, men første fase av oppfølgingen er allerede i gang. Mandag 12. september ble det sendt en bestilling fra Olje- og energidepartementet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I brevet bes NVE om å gjennomføre tiltak innenfor gjeldende regelverk som bidrar til å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nettanlegg

— NVE har allerede innført en rekke tiltak innenfor gjeldende regelverk for å redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nettanlegg og transformatorstasjoner. Det er veldig bra, men vi ser også at det er flere tiltak som kan og bør gjennomføres for å få til raskere nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Blant tiltakene som departementet ber NVE vurdere, er en videreutvikling av «fast track»-ordningen for konsesjonsbehandling av små og/eller enkle saker.

— Departementet mener at konsesjonsprosessene fortsatt bør tilpasses sakenes omfang. Et tiltak som kan bidra til å forenkle myndighetsbehandlingen, er å gå litt lenger i å skille ut mindre og enklere saker for å behandle dem i et eget hurtigløp. Dette ber vi nå NVE om å vurdere, sier Terje Aasland.

I brevet til NVE bes direktoratet også om å oppdatere veilederen for utforming av søknader om konsesjon for kraftledninger og transformatorstasjoner og andre relevante veiledere, slik at nettselskapene blir oppfordret til å involvere berørte parter og kommuner tidligere enn det som skjer i dag.

Departementet ber også NVE om å utarbeide en sektorveileder for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg. Målet med veilederen er å bidra til en samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av det norske overføringsnettet for kraft og å heve kvaliteten på konsesjonssøknadene.

— Vi håper at en bedre veiledning av utbyggerne kan bidra til høyere kvalitet på søknadene og konsekvensutredningene. Og at det i sin tur kan bidra til raskere konsesjonsbehandling, sier Terje Aasland.

Videre bes NVE om å videreutvikle arbeidet med digitalisering av kraftsystemutredningene (KSU), herunder arbeidet med PlanNett, for å bidra til bedre samhandling i nettplanleggingen og legge til rette for raskere nettutbygging.

Strømnettutvalgets NOU om utvikling av strømnett i Norge er sendt ut på bred offentlig høring. Høringsfrist er 30. september 2022.

Brevet til NVE kan leses her.