Olje- og energidepartementet støtter Statnetts konseptvalgutredning for bergensområdet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Statnett har utarbeidet en konseptvalgutredning for å øke nettkapasiteten i Bergen og omegn og anbefaler en ny 420 kV-forbindelse fra Samnanger til Kollsnes. Olje- og energidepartementet har gitt en uttalelse til utredningen og gir nå Statnett grønt lys for å jobbe videre med flere aktuelle tiltak som vil øke nettkapasiteten.

Bakgrunnen for Statnetts konseptvalgutredning er planer om økt kraftforbruk i bergensområdet, i hovedsak knyttet til nytt industriforbruk langs kysten og elektrifisering av petroleumssektoren.

Statnett har utarbeidet tre scenarioer for forbruksutviklingen fremover og anbefaler med utgangspunkt i et middelscenario, at det bygges en ny 420 kV-forbindelse fra Samnanger til Kollsnes. Statnett anbefaler videre at man ikke utelukker Modalen som et alternativt startpunkt for en ny forbindelse. Det vurderes også å spenningsoppgradere eksisterende nett raskere enn opprinnelig planlagt. En ny forbindelse og en forsert spenningsoppgradering vil komme i tillegg til flere mindre nettiltak som Statnett planlegger i området på kortere sikt. De mindre tiltakene skal ifølge Statnett også kunne åpne opp for noe nytt forbruk.

Olje- og energidepartementet slutter seg i det vesentlige til Statnetts behovsvurdering og konseptvalg. Departementet mener Statnett har sannsynliggjort en høyere forbruksvekst enn det som oppgis i lavscenarioet. Samtidig er det er stor usikkerhet knyttet til middelsscenarioet, og forbruket kan bli både lavere og høyere enn det som legges til grunn.

Departementet påpeker derfor at Statnett ved alle beslutningspunkt bør oppdatere forbruksanslagene sine, og må gjøre grundige vurderinger og avveininger av konseptenes kostnader og naturinngrep i de videre fasene. Departementet legger til grunn at Statnett så raskt det er mulig, og før en eventuell byggefase, inngår forpliktende anleggsbidragsavtaler i tilfellene der dette er aktuelt.

Uttalelsen fra departementet kommer på et stadium i prosessen hvor det ikke er foretatt detaljerte utredninger av konsekvenser for miljø og samfunn. Uttalelsen innebærer ikke samtykke til, eller avslag på, konkrete tiltak i nettet. De enkelte prosjektene og detaljene i disse avgjøres i nettselskapets etterfølgende prosjektutvikling og i energimyndighetenes konsesjonsbehandling.

Brevet fra Olje- og energidepartementet til Statnett: