Omgjøring av to vedtak om utviklingstillatelser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag omgjort klagevedtakene til Blár og Erko Seafood i saker om utviklingstillatelser.

Bakgrunnen for omgjøringen er at departementet vurderer at det skjedde en praksisendring i saksbehandlingen for utviklingstillatelser som innebar en ny og uriktig tolkning av vilkåret om «betydelig innovasjon».

Følgen av at vedtakene omgjøres, er at Fiskeridirektoratets opprinnelige avslagsvedtak opprettholdes, og at aktørenes klager over direktoratets vedtak ikke gis medhold.

Departementet følger med dette opp Sivilombudets kritikk fra tidligere i år av praksisendringen som skjedde i 2021, under forrige regjering.

- Omgjøringsvedtakene vil rette opp den feilen som Sivilombudet har påpekt. Løsningen vil også bidra til å gjenopprette en likebehandling av alle søkerne, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og legger til:

- Behandlingen av søknader om utviklingstillatelser har tatt lang tid og svært mye saksbehandlingskapasitet. Nå er det tid for å se framover.

Departementet sendte ut forhåndsvarsel 30. august 2022 i tråd med alminnelig og korrekt saksbehandling. Partene fikk mulighet til å svare innen en frist på 3 uker. Etter en samlet vurdering av saken, og etter å ha vurdert aktørenes merknader, har departementet besluttet å omgjøre vedtakene.

Fakta om saken

Fiskeridirektoratet åpnet for søknader om utviklingstillatelser i havbruksnæringen 20. november 2015. Dette var en midlertidig ordning med tildeling av tillatelser til havbruksprosjekter som kunne bidra til å løse areal- og miljøutfordringene næringen står overfor. Søknadsfristen gikk ut 17. november 2017.

Nærmere regler for tildeling fremkom i forskrift og retningslinjer og praksis som beskrevet på Fiskeridirektoratets nettside. Blant annet gikk det fram av nettsidene at «(m)ottatte søknader som ennå ikke er påbegynt og nye søknader som mottas, vil etter en gjennomgang få tilsendt forhåndsvarsel om adgang til å supplere søknaden med relevant informasjon innen 3 uker».

Mens flere aktører fikk tre uker på seg å sende inn dokumentasjon av konseptet, skjedde det en praksisendring som gjorde at enkelte aktører fikk seks måneder på å dokumentere konseptene sine. Blár og Erko Seafood  fikk omgjort sine klagesaker på bakgrunn av praksisomleggingen. Sivilombudet kritiserte i mars 2022 i en uttalelse departementet for omleggingen av praksis underveis i behandlingen av sakene.

Gjennom praksisendringen ble konseptene vurdert etter sitt potensial for å kunne oppfylle forskriftens vilkår om «betydelig innovasjon», og ikke etter om vilkåret faktisk var oppfylt. Departementet vurderer nå at praksisendringen innebar en ny og uriktig tolkning av vilkåret om «betydelig innovasjon». Tolkningen var ikke i samsvar med forskriften.