Statsbudsjettet 2015

Omstillingstiltak for Svalbard

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et av hovedmålene i norsk svalbardpolitikk er å opprettholde det norske samfunnet på øygruppen. – Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Les forslaget her:
Prop. 22 S (2015–2016) Endringar i statsbudsjettet 2015 under  Justis- og beredskapsdepartementet 

Flere arbeidsplasser i bygg og anlegg

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) har gjennom mange år gitt stabile helårige arbeidsplasser på Svalbard. En vesentlig reduksjon i kullprisen de siste årene har ført selskapet inn i en krevende situasjon, og de har allerede gjennomført nedbemanninger.

– Bevilgningen skal blant annet legge til rette for økt etterspørsel etter arbeidskraft i anleggs- og byggebransjen i Longyearbyen. Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre på 22 millioner kroner til vedlikehold og utbedring av infrastruktur skal bidra til dette, sier justis- og beredskapsministeren.

Viktig med lokal forankring

– Det er viktig at arbeidet med omstilling og næringsutvikling i Longyearbyen fortsetter. For å sikre en lokal forankring av dette arbeidet foreslår regjeringen 4,5 millioner kroner til Longyearbyen lokalstyre og 0,5 millioner kroner til Svalbard Næringsforening, sier Anundsen. 

Satser på innovasjon

Regjeringen vil også bidra til å styrke arbeidet med innovasjon og utvikling på Svalbard, og foreslår 23 millioner kroner til dette, finansiert over Nærings- og fiskeridepartements budsjett. 

– Vi vil ha en egen næring- og innovasjonsstrategi for Svalbard, og gi Innovasjon Norge en rolle i omstillingen av Longyearbyen. Dette skal legge grunnlaget for ny næringsaktivitet både på kort og lengre sikt. Regjeringen vil hjelpe Svalbard med å løse en vanskelig situasjon, sier næringsminister Monica Mæland. 

Kommer med Svalbardmelding til våren

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med en ny stortingsmelding om Svalbard. Dette arbeidet fremskyndes, slik at den kan legges frem for Stortinget våren 2016.