Ønsker innspill til utredning av virkemidler for karbonfangst fra industri og avfallsforbrenning

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å fremme CO2-håndtering som et viktig bidrag til å nå Norges klimamål. I en ny utredning kartlegger Oslo Economics og SINTEF Energi virkemidler som kan legge til rette for CO2-fangst i norsk industri og avfallsforbrenning. Energidepartementet ønsker innspill på utredningen og virkemidlene som foreslås.

– Industrien har et sterkt ønske om å omstille seg, og mange selskaper vurderer CO2-håndtering på sine anlegg. Regjeringen ønsker å bidra til å redusere barrierene selskapene opplever for å redusere sine utslipp. Utredningen fra Oslo Economics og Sintef Energi er et grundig arbeid og et viktig bidrag inn i regjeringens videre satsing på CO2-håndtering som et nødvendig klimatiltak på veien mot lavutslippssamfunnet, sier energiminister Terje Aasland.

Utredningen har vurdert både behovet for, og hvilke virkemidler som bør etableres for å fremme utslippskutt gjennom CO2-håndtering i industri og avfallsforbrenning. Den har sett på hvilke relevante virkemidler norske aktører allerede har tilgang til nasjonalt og gjennom samarbeidet med EU, og vurdert behovet for å endre i innretning og eventuelt forsterke eksisterende virkemidler. Rapporten anbefaler blant annet å innføre en subsidieordning som sikrer en forutsigbar finansiering av prosjekter. 

Energidepartementet inviterer interessenter til å komme med innspill på utredningen. Innspillene vil tas med i vårt videre arbeid med å følge opp utredningen.  

Innspill kan sendes per e-post til postmottak@ed.dep.no og må markeres «Innspill virkemiddelutredning 24/815». Frist er 15. mai.  

Bakgrunn 

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics i samarbeid med SINTEF Energi på oppdrag fra Energidepartementet. Bakgrunnen for oppdraget er å se hvordan CO2-fangst- og -lagring kan bidra til å oppnå Norges klimamål.  

Parallelt med dette arbeidet har Oslo Economics også gjennomført en utredning for Miljødirektoratet om virkemidler for industriell karbonfjerning. Disse to rapportene, og virkemidlene som foreslås, ses i sammenheng. Les rapporten om industriell karbonfjerning her (PDF).