Oppdrag til Finanstilsynet om pilar 2-prosessen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag sendt et brev til Finanstilsynet med oppdrag om å utrede lov- og forskriftsregler som tydeliggjør rammene for tilsynets fastsettelse av bankspesifikke tilleggskrav til kapital (pilar 2-krav). Finanstilsynet skal også redegjøre for dagens pilar 2-praksis.

Begrunnelsen for og oppbygging av foretaksspesifikke tilleggskrav til kapital gjennom Finanstilsynets pilar 2-prosess bør være transparent, bl.a. for at foretakene eventuelt kan treffe tiltak for å redusere risikoen som ligger til grunn for kravet, og for å kunne vurdere om kravene er konsistente på tvers av foretak. I brev 8. desember 2020 ba Finansdepartementet Finanstilsynet om å evaluere erfaringene med dagens praksis for pilar 2-prosessen, og uttalte at det ville komme tilbake til en frist for en slik evaluering. Finansdepartementet har i dagens brev bedt om at tilsynet redegjør for evalueringen og oversende denne til departementet innen 25. oktober 2022.

Finanstilsynet bes i brevet også om å utarbeide utkast til lov- og forskriftsregler som kan gjennomføre reglene om pilar 2-krav og -veiledning i kapitalkravsdirektivet med de endringer som følger av CRD5, og om å vurdere behovet for og ev. foreslå regler som kan bidra til å sikre hensyn til transparens mv. innen samme dato.