Oppretter 630 nye videreutdanningsplasser for barnehageansatte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil styrke kvaliteten i barnehagen, og legger i dag frem en revidert kompetansestrategi for barnehageansatte med 236,6 mill. kroner i friske midler.

– Solberg-regjeringen hadde for lavt ambisjonsnivå for barnehagen. Regjeringen har større ambisjoner og øker nå satsingen på kompetanse for de ansatte i barnehagen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I dag legger regjeringen frem en revidert versjon av strategien Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategien inneholder tiltak for å heve kompetansen i barnehagen og gjelder for perioden 2023 til 2025. For å følge opp de viktigste satsingene i strategien foreslår regjeringen følgende i statsbudsjettet for 2023:

 • 630 nye videreutdanningsplasser for barnehageansatte (økning på 120 mill. kroner)
 • Økt etterutdanningstilbud for ansatte i barnehagen (økning på 60 mill. kroner)
 • Styrking av barnehagelærerutdanningen (økning på 50 mill. kroner)
 • Kompetansetiltak for ansatte i samiske barnehagetilbud (økning på 6,6 mill. kroner)

– Et av de største problemene i det norske utdanningssystemet er at vi har minst kompetanse rundt barna i den tiden som betyr mest for deres utvikling. Regjeringen vil øke kompetansenivået i barnehagen fra dagens nivå der hver tredje ansatt mangler barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning, sier kunnskapsministeren.

I dag er 44 prosent av de ansatte barnehagelærere og 22 prosent er fagarbeidere, mens regjeringen i Hurdalsplattformen har mål om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere.

– Vi ønsker at flere ansatte skal få muligheten til å ta fagbrev på jobb, utdanne seg til barnehagelærer eller ta lederutdanning. I tillegg skal barnehagene gjennom samarbeid med universiteter og høgskoler ha tilgang til gode etterutdanningstilbud for alle ansatte, sier Brenna.

Den reviderte kompetansestrategien viderefører og videreutvikler tiltak som gjaldt for perioden 2018–2022. Strategien er oppdatert med omtale av satsinger som er etablert i løpet av strategiperioden, blant annet kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Kompetansestrategien i perioden 2023-25 er ett av flere grep som regjeringen tar på barnehageområdet. Snart kommer regjeringen også med en langsiktig strategi for barnehagekvalitet som skal gjelde frem mot 2030. Der blir nøkkeltemaer flere barn i barnehagen og bedre styring og finansiering, i tillegg til bedre kompetanse.  

 • Strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 -2020 ble lansert av Stoltenberg-regjeringen i 2013. Strategien ble revidert i 2017 etter innføring av ny rammeplan for barnehagen, for perioden 2018 – 2022.
 • Kompetansestrategien for perioden 2023 – 2025 skal støtte barnehageeiers ansvar for og arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling. Regjeringen bidrar med penger både til individuelle og kollektive kompetansetiltak for alle grupper ansatte i barnehagen:
 • Lederutdanning for styrere
 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider gjennom praksiskandidatordningen eller fagbrev på jobb
 • Barnehagefaglig grunnkompetanse for assistenter som mangler barnehagefaglig kompetanse og erfaring
 • Tilleggsutdanning for personer med annen pedagogisk utdanning som ønsker å kvalifisere seg til stilling som pedagogisk leder
 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere
 • Fagskoleutdanning i oppvekstfag for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere
 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis