Oppretter ekspertgruppe for deling av industridata

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Hvordan industrien utnytter data som ressurs blir viktig for å skape nye grønne jobber i hele landet og for å kutte i verdens klimagassutslipp. Det må bli enklere og tryggere å dele og bruke industridata i næringslivet. Derfor oppretter vi en tverrfaglig ekspertgruppe som skal utarbeide klare retningslinjer for dette, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Den tverrfaglige ekspertgruppen skal ledes av professor Heri Ramampiaro ved institutt for datateknologi ved NTNU.

- Data er en ressurs vi har enorme mengder av. Det er flott at Norge tar tak i dette, og har en ambisjon om å skape store verdier. Samtidig skal data og datadeling bidra til en ny og grønnere økonomi, rett og slett fordi vi blir bedre i stand til å gjøre gode, trygge og treffsikre valg. Vi har kunnskapen. Dette har jeg virkelig tro på, sier Ramampiaro.

Ekspertgruppen er en oppfølging av stortingsmeldingen "Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon" som ble vedtatt i Stortinget våren 2021. Her løftes ambisjonen om at Norge skal skape verdier og arbeidsplasser basert på data.

- Vi har et stort uutnyttet potensial for vekst i den norske dataøkonomien, og det er viktig at næringslivet samarbeider om deling og bruk av industridata på en måte som legger til rette for rettferdig konkurranse og er til nytte for samfunnet, sier Gram.

Industridata er typisk data fra sensorer og kontrollsystemer i produksjonen, vedlikeholds- og arbeidsplanleggingssystemer og utstyrsinformasjon. Denne type data har et stort verdiskapingspotensial, både for næringslivet og samfunnet, men skal gevinstene hentes ut må næringslivet mer aktivt dele og bruke industridata til utvikling, innovasjon og kunnskapsbygging.

En barriere for økt deling av data i næringslivet er knyttet til avklaringer av eierskap til data og tilgangs- og bruksrettigheter ved deling og bruk. Felles retningslinjer vil bidra til å bygge tillit mellom aktørene som deler og bruker hverandres data. Dette vil igjen kunne redusere barrierene og stimulere til økt datadeling i og mellom verdikjeder.

Ekspertgruppen skal legge fram forslag til konkrete retningslinjer og tiltak for hvordan avklare ansvar, eierskap og bruksrettigheter i forbindelse med deling av industridata i næringslivet. Anbefalingene skal hovedsakelig være rettet mot næringslivet, og hva næringslivet kan gjøre. Rapporten skal leveres i mai 2022. 

Ekspertgruppen skal utføre arbeidet i samarbeid med relevante aktører fra næringslivet, forskningsmiljøer og det offentlige, og bygge på erfaringer og innsikt fra samarbeidsprosjekter for økt deling av data i ulike næringer og bransjer. Arbeidet skal ta utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag og anbefalinger i for eksempel i Digital21-rapporten (2018) og i rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet (2020).

Deltakerne i ekspertgruppen:

  • Heri Ramampiaro (leder), professor, Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU, Trondheim
  • John Clauss, forsker og prosjektleder ved Sintef Community, Trondheim
  • Joel Mills, administrerende direktør i OSC, Augment City, Ålesund
  • Dag Eivind Opstad, partner og daglig leder i Capia, Tromsø
  • Henna Raknes, sjefsoperatør i Stacc, Bergen
  • Kjetil Rønning, leder for data management, arkitektur & analytics i Equinor, Stavanger 
  • Mette Rønning Raable, leder for Veracity Data Platform i DnV, Bærum
  • Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, Oslo
  • Elisabeth Tapper, konserndirektør for langsiktig innovasjon og digitalisering i Tine, Oslo
  • Inger Berg Ørstavik, professor ved institutt for privatrett ved UiO, Oslo

Mandatet til ekspertgruppen(PDF)