Orientering om støtte til organisasjoner for 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets målområder. Med en organisasjon som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets målområde menes den som:

a) formidler kunnskap og fremmer forståelse for betydningen av landbruk, matproduksjon og matkultur
b) synliggjør yrkesmuligheter knyttet til gårdens ressurser, eller
c) fremmer bærekraftig landbruk, verdiskaping og landbruksbasert næringsutvikling.

Tilskuddet skal medvirke til å holde oppe aktiviteten i organisasjonene og bidra til et levende og aktivt organisasjonsliv lokalt, regionalt og nasjonalt.

Organisasjoner som ønske støtte over ordningen, kan melde sin interesse til Landbruks- og matdepartementet innen 1. juni 2022

Organisasjoner som ønsker å melde sin interesse, bes om å legge ved:

  • Årsmelding/årsberetning for 2021
  • Regnskap for 2021
  • Budsjett for 2023, hvor inntekter og utgifter fremgår
  • Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre skal spesifiseres i regnskap og i budsjett
  • Opplysninger om medlemstall og oversikt over eventuelle lokallag
  • Beskrivelse av aktivitet i organisasjonen som er med på å bygge opp under formålet med ordningen

Forslag til fordeling av midler for 2023 vil fremgå av Landbruks- og matdepartementets budsjettproposisjon for 2023. Endelig fordeling av midlene vil fremkomme av Stortingets behandling av budsjettet.

Interesse meldes til postmottak@lmd.dep.no og merkes med referansenummer 22/377.

Tidligere publisert 25.4.2022