Milliardinvesteringer på Ørland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vår del av verden har blitt farligere og mer uforutsigbar. Norge må bygge et sterkere forsvar og en bedre beredskap. Regjeringen foreslår milliardinvesteringer for å forbedre Ørland flystasjon, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I dag fremmet regjeringen proposisjonen Investeringar i Forsvaret og andre saker for Stortinget. I den ligger disse forslagene:

Nye bygg til luftvern, utbedring av hovedrullebane og sikring av områder på Ørland
Ørland flystasjon er Forsvarets hovedbase for kampfly. Regjeringen foreslår endringer slik at bygg og anlegg til luftvern utvides og tilpasses bedre til behovene, slik at flystasjonens areal blir bedre utnyttet. I forslaget ligger nytt administrasjons­bygg med kontor og undervisningsrom, og to haller for lagring av utstyr. Kostnadsrammen for prosjektet er 446 millioner kroner.

Kampfly på Ørland
Ørland flystasjon er Forsvarets hovedbase for kampfly. Regjeringen foreslår milliardinvesteringer for å forbedre flystasjonen. Foto: Martin Giskegjerde, Forsvaret

Utbedring av hovedrullebanen
Stortinget vedtok utbedring av hovedrullebanen på Ørland i 2021. I forbindelse med tilsvarende arbeid på taksebanene, har det blitt avdekket mulig risiko for svakheter i betongdekket også på selve hovedrullebanen. For å avklare om betongdekket må utbedres må asfaltdekket på hovedrullebanen fjernes. Hovedrullebanen må stenges mens arbeidet pågår. En taksebane vil brukes som hovedrullebane mens arbeidet pågår.  Byggestart er planlagt til september 2023, med forventet ferdigstillelse ved utgangen av 2024. NATO har gitt tilsagn om å finansiere deler av prosjektet. Kostnadsrammen for prosjektet foreslås økt med 448 millioner kroner til 960 millioner kroner.

Sikringsarbeider
I 2017 ga Stortinget tilsagn til arbeid med grunnsikring rundt flystasjonen. Prosjektet omfatter forsterkning av ytre perimeter, inkludert hindring av personell og kjøretøy, overvåkingssystem og nytt område for sikker kontroll av tilgang til basen. Sikring av hovedadkomst og ytre vaktbygg koster mer enn tidligere lagt til grunn. Økningen i kostnader er også knyttet til økt omfang av sikring rundt Soldatheimen, nye tiltak for trafikksikring og utbedring av dagens veg, etablering av energiforsyning samt rivning av eksisterende bygg og tiltak knyttet til utgraving av kulturminne. Prosjektet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2025. Kostnadsrammen foreslås økt med 184 millioner kroner til 713 millioner kroner.