Over 13 000 lærere i barnehage og skole har søkt videreutdanning

Over 11 000 lærere i skole og over 2 000 lærere i barnehage har søkt om videreutdanning fra høsten. Spesialpedagogikk er det mest populære studietilbudet og det har aldri vært flere søkere enn i år.

Etter at fristen gikk ut for å søke 1. mars, viser søkertallene at 2 500 lærere i skolen ønsker å ta videreutdanning innen spesialpedagogikk, noe som er rekord. For lærere i barnehagen er tallet 840.

– Vi trenger flere lærere med denne kompetansen. Det vil gjøre barnehagene og skolene enda bedre i stand til å fange opp og støtte barn og elever som trenger ekstra oppfølging tidligere, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 

I 2024 har regjeringen satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for lærere og andre ansatte i barnehagene og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og ledere i skolen. Dette gir blant annet rom for at om lag 1 850 lærere i barnehagen og 5 400 lærere i skolen kan få tilbud om videreutdanning fra høsten 2024.  Også ledere i barnehage og skole kan ta videreutdanning.

Flere lærere vil fordype seg i praktiske og estetiske fag og spesialpedagogikk

Etter spesialpedagogikk er det de praktiske og estetiske fagene, norsk og matematikk som flest lærere i skolen har søkt om videreutdanning i. I år er det også rekordmange som har søkt om å ta videreutdanning i andrespråkspedagogikk. Det handler om hvordan lærerne skal møte og undervise elever som har andre morsmål enn norsk.

For lærere i barnehagehagen er det videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring som har flest søkere etter spesialpedagogikk.

Totalt er det registrert om lag 11 200 søknader fra lærere i skolen, som er rundt 340 færre enn på samme tid i fjor, men 560 flere enn i 2022. Det er om lag 2 100 søkere til videreutdanning for barnehagelærere, som er rundt 400 færre enn på samme tid i fjor. Dette er likevel nærmere 600 flere enn i 2022. Over 350 har søkt styrerutdanningen og over 550 har søkt rektorutdanningen.

– Vi har veldig gode ordninger for videreutdanning for lærere og jeg er glad for at så mange ønsker å utvikle seg faglig. Vi har høye ambisjoner for barnehagen og skolen og da trenger vi faglig sterke lærere som bidrar til at barn og unge trives, mestrer og lærer bedre. Jeg har tillit til at barnehage- og skoleeierne følger opp søknadene, sier Nordtun.

Nå må barnehageeiere og skoleeiere godkjenne søknadene

Lærere i skolen som har søkt fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk blir prioritert. I tillegg er det satt av egne midler til de som vil ta videreutdanning i spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag.

I begynnelsen av mai blir det klart hvilke lærere og ledere i barnehage og skole som får tilbud om videreutdanning. Men før Utdanningsdirektoratet får behandlet søknadene, må barnehage- og skoleeiere godkjenne og prioritere søknadene ut fra hva de mener det er behov for av kompetanse. Barnehage- og skoleeiere kan hente inn flere søknader frem til 15. mars.

– Det er viktig at barnehage- og skoleeiere godkjenner flest mulig søknader, slik at lærere som trenger faglig påfyll får det. Det vil alle tjene på. Både barna, elevene og de ansatte. Barnehager og skoler skal være gode steder å jobbe, der det er mulighet til å utvikle seg gjennom hele yrkeslivet. Dette er viktig både for å rekruttere og beholde lærere, sier Nordtun.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider om videreutdanning.