Overdosestrategien forlenges

Den nasjonale overdosestrategien forlenges fram til forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet er lagt fram.

Reformen legges fram i form av en stortingsmelding rundt årsskiftet 2023-24. Den eksisterende nasjonale overdosestrategien gjaldt i utgangspunktet ut 2022.  

– Det er svært tragisk når noen mister livet på grunn av overdose, og det er tungt for pårørende som mister en de er glad i. Vi har styrket arbeidet mot overdoser med seks millioner kroner i statsbudsjettet for 2023, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.    

Ny forskning og effektive tiltak

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å iverksette de tiltakene de mener er mest hensiktsmessige for å redusere antall overdoser. Direktoratet skal legge særlig vekt på tiltak der vanedannende legemidler er hovedårsak til overdose.

I tillegg skal Helsedirektoratet fortsatt jobbe for å forebygge overdoser der illegale rusmidler er primærårsak.  

– Det er viktig med forskning og ny kunnskap for at tiltakene mot overdoser skal være så effektive som mulig overfor ulike grupper og ulike rusmidler, sier Kjerkol.

Bred gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget

– Jeg har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en bred gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med å redusere overdoser i Norge.

For å øke kunnskapen om effektive tiltak har regjeringen i 2023 sørget for 14 millioner kroner i økt bevilgning knyttet til forsøk med medikamentell behandling for avhengighet til benzodiazepiner og sentralstimulerende midler.

Kommunal overdosepakke

Et av de nye tiltakene Helsedirektoratet er bedt om å utvikle, er en kommunal overdoseforebyggende pakke.

Dette er en revisjon av nasjonale faglige råd om lokalt overdoseforebyggende arbeid (hdir.no).

Pakken skal bestå av overdoseforebyggende tiltak, og det er et mål at alle kommunale helse- og omsorgstjenester skal være kjent med innholdet.

Informasjon må nå frem til brukerne

– Vi vil ikke kunne fjerne all risiko for overdose og overdosedødsfall som følge av at særlige farlige stoffer er i omløp og brukes. Men det kan gjøres mer for å sikre at informasjon når frem til brukere, sier Kjerkol.

Helsedirektoratet skal se på om det kan etableres bedre varslingssystem ved økt overdosefare, for eksempel som følge av nye stoffer på det illegale markedet.

Representasjon av brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene var godt representert i arbeidsgruppen som utarbeidet den første nasjonale overdosestrategien og har aktivt deltatt i det påfølgende overdoseforebyggende arbeidet.

– Mange viktige tiltak, som for eksempel SWITCH-kampanjen kom fra brukersiden og vi vil fortsatt legge stor vekt på brukernes erfaringer og medvirkning med å forebygge medvirkning, legger Kjerkol til.