Revidert nasjonalbudsjett

Oversikt over endringer i statsbudsjettet 2024 på klima- og miljøområdet

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 20 millioner kroner til arbeidet med nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg som har utslipp som ender i Oslofjorden. I tillegg foreslår regjeringen 15 millioner kroner til å øke kapasiteten i oppfølging av EU-regelverk, og 15 millioner kroner til natur og friluftsliv i kommuner som er berørt av vindkraftverk. Her er oversikten over endringer på klima- og miljøområdet i revidert nasjonalbudsjett lagt frem i dag.

– Med revidert nasjonalbudsjett har vi mulighet til å justere kursen i lys av ting som har skjedd siden vi la frem statsbudsjettet i fjor høst. Jeg er spesielt glad for at vi har funnet rom for gode ekstratiltak for natur, både i Oslofjorden og i kommuner med vindkraftverk. I tillegg har det vært viktig for oss å sikre at vi har god nok kapasitet til å følge opp EU-samarbeidet slik at norsk industri har like konkurransevilkår som resten av Europa, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Nitrogenrensing Oslofjorden

Regjeringen foreslår å øke tilskuddsordningen til kommunenes arbeid for å redusere nitrogenutslipp til Oslofjordens med 20 millioner kroner. Fra før er det bevilget 32 millioner kroner til denne tilskuddsordningen som regjeringen etablerte i 2023.

Over halvparten av Norges befolkning bor i Oslofjordens nedbørfelt, som omfatter totalt hele 118 kommuner. Alle kommunene i nedbørfeltet påvirker Oslofjorden, og utslipp fra avløp er blant de største påvirkningene.

Natur og friluftstiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til en ny tilskuddsordning til natur- og friluftslivstiltak i kommuner som er berørt av landbaserte vindkraftverk.  Den nye tilskuddsordningen skal avbøte konkrete negative virkninger for natur og friluftsliv som følge av vindkraftverket. Regjeringen foreslår at ordningen trer i kraft i år.

Vega

Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til opprettelse av et grønt næringsfond for Vega kommune. Fondet skal støtte etablering av næringsvirksomhet som bygger opp under verdensarvverdiene. Fondet opprettes i forbindelse med at akvakulturområdene Hysvær og Rørskjæran i Kystplan Helgeland Vega ikke godkjennes. Fondet skal være på totalt 10 millioner kroner, fordelt med fem millioner kroner i 2024 og fem millioner kroner i 2025. 

CO2-kompensasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner ekstra til CO2-kompensasjonsordningen i revidert nasjonalbudsjett 2024. Bevilgningen følger opp enigheten med industrien om innretning av ordningen. Enigheten sikrer at ordningen blir økonomisk bærekraftig, forutsigbar og bidrar til energieffektivisering og utslippsreduksjoner.

Klima- og miljødepartementet vil motta utkast til ny forskrift om CO2-kompensasjon fra Miljødirektoratet basert på enighetspunktene med industrien. Deretter vil forskriften sendes på offentlig høring.

EUs klima- og miljøregelverk

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner for å øke kapasiteten i Miljødirektoratet til å innlemme og gjennomføre nytt klima- og miljøregelverk gjennom EØS-samarbeidet. Dette er viktig for å bidra til at norsk industri får like konkurransevilkår som industrien ellers i Europa.

Sirkulær økonomi

Regjeringen foreslår å følge opp den nye handlingsplanen for en sirkulær økonomi ved å bevilge 3,75 millioner kroner til arbeidet med å utvikle norske indikatorer for sirkulær økonomi og utrede et samfunnsoppdrag.

Røros

Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner til rassikring av de åpne gruvegangene på Øvre Storwartz på Røros. Sikringen inngår i statens grunneieransvar. Den er nødvendig for å sikre fredete verdensarvverdier og for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Zeppelinobservatoriet

Regjeringen foreslår å bevilge ni millioner kroner til brann- og elsikkerhetstiltak ved luftmålings­observatoriet Zeppelin i Ny-Ålesund på Svalbard. Zeppelinobservatoriet måler forurensninger i atmosfæren, og er spesielt viktig for den globale overvåkingen av luftmiljøet.

Seljefunnet

Regjeringen foreslår å bevilge to millioner kroner til arbeidet med et arkeologisk funn av en hellekiste med skjelettdeler fra minst fem ulike mennesker fra steinalderen (2350–1900 f. Kr.) i Selje, og omfattede zoo-arkeologisk materiale fra både steinalder og yngre jernalder.