Pasienttilpasset basistilskudd innføres fra 1. mai

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen styrker og endrer finansieringen av fastlegeordningen for at tilgjengeligheten skal bli bedre og pasientene med størst behov skal få bedre oppfølging av fastlegen sin.

– Vi lovet å styrke basistilskuddet til fastlegene for å sikre rekruttering og stabil legedekning i hele landet. Det har vi gjort med en historisk satsning i statsbudsjettet. Samtidig tilpasser vi basistilskuddet fra 1. mai slik at det bedre gjenspeiler hvilke pasienter fastlegene har på listene sine. Det gjør vi for at pasienter med stort behov skal få bedre oppfølging, forklarer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det skal også bidra til at fastleger skal få muligheten til å følge opp pasientene sine på en god måte uten altfor lange arbeidsdager.

Tilskuddet avhenger av pasientens behov

I dag får fastlegene et fast tilskudd for hver pasient som de har på listen sin uavhengig av pasientens helsebehov. Nå innføres det en ny måte å beregne tilskuddet på. Pasienttilpasset basistilskudd innebærer at tilskuddet som følger med hver pasient avhenger av innbyggerens behov for tjenester.

Det vil si at leger som blant annet har mange eldre innbyggere, kvinner og innbyggere på listen fra en kommune eller bydel med lavt utdanningsnivå får mer penger. Legene får også mer penger for pasienter med en helsetilstand som krever mer, eller når pasientene bor i mindre sentrale kommuner.

– Endringene innebærer at leger med pasienter med store behov kan velge å ha færre pasienter på listen sin, sånn at de får bedre tid til å ta seg av pasientene sine på en god måte. Det gir dem også mulighet til å ansette mer personell for å sikre god oppfølging av de som trenger det mest. Samtidig vil fastlegene få større mulighet til å kombinere legelivet med familietid og fritid. Det vet vi er svært viktig for mange, sier Kjerkol.  

Omleggingen av basistilskuddet er et av flere tiltak

Omleggingen av basistilskuddet (helfo.no) er et av flere tiltak for å ruste opp fastlegeordningen. Et annet tiltak som skal styrke rekrutteringen er tilskuddet til leger som er under spesialisering i allmennmedisin (ALIS).

Mange leger ønsker seg ALIS-avtale, og ordningen er derfor styrket med 200 mill. kroner i 2023. Regjeringen har også satt ned et ekspertutvalg som skal foreslå konkrete forbedringer i årene fra 2024 og utover.

– I vår felles helsetjeneste er fastlegeordningen grunnmuren. Vi aksepterer ikke en utvikling der enkeltpersoners betalingsevne skal gi fortrinn som raskere eller bedre helsehjelp. Samtidig som vi styrker og endrer basistilskuddet fra 1. mai tar vi også grep på lengre sikt, sier Kjerkol.

Vi vil motta ekspertutvalgets rapport i april. Deres anbefalinger blir viktige for vårt videre arbeid med å sikre en stabil og fremtidsrettet allmennlegetjeneste.