Samarbeidet mellom Norge og Portugal blomstrer

EØS-midlene

Visste du at Norge og Portugal samarbeider om klimautfordringer og forvaltning av ressurser til havs? At vi hjelper 2000 portugisiske entreprenører med å realisere ideene sine? Eller at Portugal har importert det norske konseptet «Den kulturelle skolesekken»?

De involverte i helseprogrammet. Foto: INSEF

Den portugisiske presidenten Aníbal Cavaco Silva kommer på offisielt besøk til Norge i dag. Han har tatt med seg tre ministre fra den portugisiske regjeringen.

Besøket er med å understreke de historiske båndene mellom Norge og Portugal og legge til rette for ytterligere samarbeid.

Kontakten og samarbeidet mellom Norge og Portugal har vært i kraftig vekst de siste par årene, ikke minst takket være EØS-midlene. Fram til 2017 mottar Portugal 57,9 millioner euro (ca. 500 millioner kroner) i EØS-midler fra Norge. Dette er omsatt i samarbeid innenfor en rekke områder:

Sektor

Støtte (millioner euro)

Antall samarbeidsprosjekter

Klima og havforvaltning

22,2

4

Entreprenørskap

2,9

*7

Likestilling

2,5

2

Helse

10,0

1

Kultur

1,0

5

* inkluderer alle samarbeidsprosjekter under støtten til frivillige organisasjoner som til sammen utgjør 5,8 millioner euro.

Overvåkning av portugisiske havområder Foto: Oceanography Division - Instituto Hidrografico

Klima og havforvaltning
Som utadvendte kyststater i Europas utkant har Portugal og Norge mange felles interesser. Forvaltning, forskning og bærekraftig utnyttelse av havets ressurser er blant de viktigste.

Havforsknignsinstituttet i Bergen er involvert i et prosjekt som gir Portugal mulighet til å erstatte landets utrangerte båt for overvåkning av havmiljøet med et nytt forskningsskip. I tillegg bistår Statens kartverk portugisiske kolleger med å utvikle en felles database for overvåkning og informasjon om menneskelig aktiviteter og tilstanden i havområder og langs Portugals langstrakte kyst. I dag er slik informasjon spredt i mange ulike baser. En felles base vil gjøre det mye lettere å overvåke miljøtilstanden og hjelpe offentlige myndigheter i forvaltningen av Portugals ressurser til havs.

Ifølge FNs klimapanel vil økende temperaturer og issmelting gjøre Portugal utsatt for tørke, skogbranner og oversvømmelser av kystområder. Flere av landets regioner mangler strategier og handlingsplaner for hvordan de skal møte klimautfordringene. Det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er inolvert i et program som har tatt tak i dette og forbereder det portugisiske samfunnet på endringene som kommer.

     Les mer: Om prosjektene

 

Entreprenørskap
Portugal ble hard rammet av finanskrisen. Arbeidsledigheten ligger i dag på 13,5 prosent, mens ungdomsledigheten er over 30 prosent. Om lag 20 millioner kroner av EØS-midlene brukes nå på prosjekter for å skape arbeidsplasser og få ungdommer i jobb gjennom sosialt entreprenørskap og arbeidstrening. Det er anslått at over 2000 unge entreprenører vil få hjelp til å utvikle og realisere prosjektideene sine. Prosjekter som vektlegger bærekraft og «grønn» jobbskaping, er prioritert.

Nordlandsforskning er involvert i et prosjekt som blant annet utvikler et nettkurs for entreprenører.

     Les mer: Om prosjektene

 

Likestilling
Kvinner er underrepresentert i ledende stillinger i portugisisk næringsliv. Sammen med universitetet i Lisboa utvikler Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (Universitetet i Oslo) skreddersydde handlingsplaner for portugisiske selskaper for å fremme likestilling. Minst tre selskaper skal ha økt andelen kvinner i styrene sine når prosjektet avsluttes i 2016.

Seksuell trakassering på portugisiske arbeidsplasser er tema for en forskningsstudie Kommunesektorens organisasjon (KS) deltar i. Studien kartlegger gode eksempler på å bekjempe slik trakassering både fra norsk og portugisisk arbeidsliv. Prosjektet inkluderer også studiebesøk og utveksling av erfaringer.

I tillegg bidrar Norges naturvitenskapelige universitet i Trondheim med innspill til en melding til det portugisiske parlamentet om mannsrollen i et likestllingsperspektiv. Denne meldingen skal blant annet oppsummere erfaringer fra portugisiske fedre som har tatt en måneds pappapermisjon den første tiden etter at mødrene har begynt å jobbe igjen.

     Les mer: Om prosjektene

Fra prosjektet Folkehelseinstituttet deltar i. Foto: INSEF

Helse
Portugal har aldri tidligere gjennomført en nasjonal helseundersøkelse. Men nå skjer det med norsk bidrag gjennom EØS-midlene. Det norske Folkehelseinstituttet spiller en nøkkelrolle. Norge er internasjonalt anerkjent for helseregistrene sine. Disse gir helsemyndighetene uunnværlige verktøy for å overvåke folks helse, til analyse og til forskning.

Helsen til 4200 portugisere kartlegges i det som er landets første nasjonale helseundersøkelse. 49 regionale helsesentre i alle landets 7 regioner deltar. Blodprøvene skal også brukes til å opprette Portugals første biobank, noe som vil muliggjøre viktig forskning i årene fremover.

Prosjektet bidrar til å løse utfordringer knyttet til helseforskjeller mellom ulike grupper i det portugisiske samfunnet.

     Les mer: Om prosjektet

 

Den kulturelle skolesekken
Gjennom «Den kulturelle skolesekken» får alle elever i norske skoler kunstopplevelser innen alle sjangre levert av profesjonelle kunstnere. Dette konseptet har portugisiske myndigheter ønsket å kopiere. Portugal har nå fått sin egen kulturelle skolesekk for å fremme sosial inkludering av barn og unge gjennom kunst- og kulturopplevelser i grunnskolen. Dette er skjedd i samarbeid mellom Norsk kulturråd og deres portugisiske samarbeidspartner.

Alle regionene i Portugal er dekket, og åtte norske kulturinstitusjoner og kulturformidlere er engasjert i prosjektene: Visjoner Teater, Cirkus Xanti, Barrat Due, Teater Ibsen/Skien kulturskole, Bergen nasjonale opera, Universitetet i Stavanger og Stord/ Haugesund Høgskole.

     Les mer: Om prosjektene

Til toppen