Presentasjon av klimarisiko i norske finansforetak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Våren 2021 inviterte Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet norske finansforetak til å teste et verktøy for å vurdere investeringsporteføljers klimarisiko ved ulike klimascenarioer. Resultatet av undersøkelsen er nå klart.

Over 40 norske finansinstitusjoner deltok i fjor i en test av verktøyet PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) på frivillig basis. Testen ble gjennomført av 2 Degrees Investing Initiative. Institusjonene representerer en stor del av den norske finanssektoren, og i testen ble institusjonenes porteføljer og tilhørende klimarisiko vurdert opp mot ulike klimascenarioer.

Resultatet av undersøkelsen blir presentert av 2 Degrees Investing Initiative onsdag 26. januar klokken 10:00-11:00. Meld deg på presentasjonen av rapporten her.

PACTA-verktøyet, som ble benyttet i testen, identifiserer hvor stor andel av investeringene fra finansforetakene som er eksponert mot ulike klimarelaterte sektorer, som f. eks. olje, gass, fornybar energi og kull. Testen viser også hvordan de norske resultatene skiller seg fra det globale gjennomsnittet og fra andre land der samme studie har blitt gjennomført. Hvordan porteføljenes klimarisiko kan endre seg over tid som følge av planene til selskapene som finansforetakene er investert i blir også vurdert.

Verktøyet og metoden som ble testet ut er utviklet av den uavhengige tenketanken 2° Investing Initiative (2DII).

Kartleggingen til 2DII er hovedsakelig finansiert av europeiske forskningsmidler og er koordinert internasjonalt. Lignende tester har blitt gjennomført i Sveits, Liechtenstein, Luxembourg  og Østerrike. Gjennomføringen i Norge ble støttet av Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

2DII har utarbeidet individuelle testrapporter som foretakene fikk tilsendt høsten 2021. På bakgrunn av disse resultatene har 2DII utarbeidet en aggregert rapport som vil presenteres  26. januar, klokken 10:00 – 11:00. I etterkant av presentasjonen vil det bli satt av tid til å stille spørsmål til 2DII.