Proposisjon om endringer i lov om dyrevelferd

Regjeringen har i statsråd 26. mars besluttet å fremme proposisjon til Stortinget om endringer i lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven). Proposisjonen foreslår endringer i tre bestemmelser om avl, dekning av kostnader og behandling av personopplysninger.

I proposisjonen foreslås følgende endringer:

  • Lovens bestemmelse om avl presiseres slik at det tydelig fremgår at avlsorganisasjoner og raseklubber er omfattet av bestemmelsen, og dermed kan ilegges plikter.
  • Det lovfestes at kostnader for gjennomføring av pålagte tiltak kan kreves dekket av den pålegget er rettet mot, selv om vedkommende ikke selv er dyreholder.

Regler om avl

Det har i nyere tid vært en økende oppmerksomhet rundt negative sidevirkninger på særlig kjæledyrs helse- og bruksegenskaper som planmessig avl kan føre til. Avlsarbeidet i avlsorganisasjoner og raseklubber innebærer utvalg av avlsdyr og rasespesifikke avlsstrategier påvirker avlen i stor grad, som i sin tur påvirker dyrevelferden for avkommet.

Endringsforslaget vil muliggjøre at det kan stilles krav til at avlsorganisasjoner og raseklubber.

– Jeg er opptatt av å legge til rette for forsvarlig avl, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Saken fortsetter under bildet.

Hundehvalper.
Lovens bestemmelse om avl presiseres slik at det tydelig fremgår at avlsorganisasjoner og raseklubber er omfattet av bestemmelsen, og dermed kan ilegges plikter. Foto: Torbjørn Tandberg

Legge til rette for rydding av piggtråd

I dag kan Mattilsynet fatte vedtak om å selv gjennomføre tiltak på "dyreholders regning" i de tilfeller hvor gjennomføring er unnlatt fra dyreholder. Det er etter dagens regelverk bare «dyreholdere» som kan holdes økonomisk ansvarlig i de tilfeller Mattilsynet gjennomfører tiltak. Det er ikke alltid en dyreholder som eier for eksempel uønsket piggtråd. 

Endringsforslaget vil innebære at Mattilsynet kan få dekket sine utgifter i forbindelse med utføring av unnlatte tiltak fra alle som kan få et pålegge eller vedtak rettet mot seg etter dyrevelferdsloven, ikke bare dyreholdere.

– Det er mange som er opptatt av å få ryddet opp i gammel piggtråd. Jeg ønsker med dette forslaget å legge til rette for at mer av den uønskede piggtråden blir fjernet. Staten vil med den nye bestemmelsen kunne kreve utgiftene dekket av for eksempel grunneier, sier Olaug Bollestad.

Personvern

Til sist foreslås det at lovens nåværende bestemmelse om registre med personopplysninger oppheves, og en ny bestemmelse om behandling av personopplysninger opprettes. Den nye bestemmelsen vil tydeliggjøre Mattilsynets rettsgrunnlag for å behandle alle personopplysninger som er nødvendige for Mattilsynets arbeid på en forsvarlig måte, og begrense behandlinger av opplysninger utover dette.