Prosjekt for å fremme god helse hos rein

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det skal gjennomføres et nasjonalt prosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein.

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble enige om å iverksette prosjektet «En nasjonal helsetjeneste for rein» i forbindelse med forhandlingene om reindriftsavtalen for 2022/2023. 

– Regjeringen sender med dette et tydelig signal om at vi tar dyrehelse- og velferd blant dyra i reindriftsnæringen på alvor, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Reindriftsnæringen står overfor mange utfordringer, bl.a. klimaendringer, vanskelige snøforhold, låste beiter og tap av beiter. Dette kan gi flere helserelaterte utfordringer hos dyra. 

– En bred og systematisert helseovervåking og kunnskapsutvikling om helse- og velferd hos tamrein er derfor svært viktig, sier Sandra Borch.

Nasjonalt har man hittil ikke hatt noen systematisert helseovervåking, utover overvåkingsprogrammet for skrantesyke (CWD) hos hjortedyr. Prosjektet som nå iverksettes skal bøte på dette.  

Samling av rein.
Samling av rein. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Prosjektet organiseres i første omgang som et pilotprosjekt over tre år under ledelse av Veterinærinstituttet. Landbruksdirektoratet skal være sekretariat.

Målet er blant annet å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd i reindriftsnæringen og blant veterinærer. Pilotprosjektet skal bidra til bedre kunnskapsgrunnlag, og legge grunnlag for et system for analyse og overvåkning av sykdommer hos rein. Det er også et mål å fremme kunnskap om reindrift og reindriftsamisk kultur hos veterinærer.

Veterinærinstituttet har fått et vidt mandat. Det omfatter bl.a. planlegging og gjennomføring av kurs tilpasset reineiere og veterinærer, kunnskapsutvikling og faglig formidling og systematisering av reinhelsedata. De vil også tilby rådgivning og bistand til reindriftsnæringen i akutte situasjoner.