Rapport fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten sendes på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring rapporten Gjennomgang av allmennlegetjenesten, ved ekspertutvalget for allmennlegetjenesten. Frist for høringen er 23. september.

– Ekspertutvalget har vektlagt at vi som samfunn må bli mer opptatt bedre utnyttelse og prioritering av ressursene i alle deler av helse- og omsorgstjenesten framover. Allmenn­legetjenesten og fastlegeordningen står sentralt i dette. Regjeringen er enig i dette utfordringsbildet, og vil se på tiltakene samlet og helhetlig. Derfor sendes rapporten nå på høring, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ekspertutvalget ble nedsatt 11. august 2022 med formål om å utrede tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig og leverte sin rapport 18. april. Regjeringen stiller seg bak utfordringsbildet ekspertutvalget trekker opp og er i gang med å utrede og nærmere konkretisere flere av de grepene ekspert­utvalget foreslår, med sikte på å implementere endringer fra 1. juli 2025. Endringer på kompetansefeltet tar regjeringen sikte på å sende på høring våren 2024.

På denne bakgrunn ber regjeringen særlig om innspill til enkelte sentrale forslag:

  • Økt andel basisfinansiering og endret finansiering av legevakt
  • Profesjonsnøytrale takster for legekontor organisert som virksomheter
  • Et forenklet takstsystem som legger til rette for å delegere oppgaver innenfor fastlegekontoret
  • Nytt kontrollregime knyttet til aktivitet
  • Endret innretning av utdanningsstillinger for ALIS
  • Forenkling av kompetansekrav og krav i spesialistutdanningen i allmennmedisin
  • Praksisoverdragelse