Høring - Rapporten "Gjennomgang av allmennlegetjenesten"

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring rapporten Gjennomgang av allmennlegetjenesten, ved ekspertutvalget for allmennlegetjenesten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.09.2023

Vår ref.: 23/2603

                                                                                           Dato

                                                                                            23. juni 2023 

 

Høringsbrev - Gjennomgang av allmennlegetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring rapporten Gjennomgang av allmennlegetjenesten, ved ekspertutvalget for allmennlegetjenesten.

Ekspertutvalget ble nedsatt 11. august 2022 med formål om å utrede tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig. Utvalget skulle minimum utrede forhold knyttet til organisering og finansiering av fastlegeordningen, legevakt og kompetanse.

Utvalget skriver at vi som samfunn må bli mer opptatt av formålstjenlig og effektiv utnyttelse og prioritering av ressursene i alle deler av helse- og omsorgstjenesten framover. Allmenn­legetjenesten og fastlegeordningen står sentralt i dette.

Utvalget beskriver en tjeneste der nesten alle innbyggere i Norge har sin egen fastlege, men der kapasiteten er utfordret og hvor mange kommuner har utfordringer med å ivareta sitt sørge-for-ansvar. Det er store geografiske forskjeller, blant annet etter kommunenes innbyg­gertall og sentralitet. Utfordringen er størst i distriktskommuner. Utvalget oppgir at veksten i antall fastleger har vært høyere enn befolkningsveksten hvert år siden 2005, men fastlegenes gjennomsnittlige listelengde har falt så mye at den totale kapasiteten i ordningen har blitt for lav. Mange steder kan ikke innbyggerne bytte fastlege, og om lag 215 000 innbyggere, dvs. 4 pst. av befolkningen, sto uten fastlege da rapporten ble lagt fram. Samtidig har innbyggere på lister uten fastlege omtrent like mange allmennlege­konsultasjoner per år som pasienter med fastlege. De konsulterer vikarer eller andre fastleger, og de har ikke flere legevaktbesøk enn pasienter med fastlege. Mens innbyggere i snitt besøker den samme legen i rundt 70 pst. av konsultasjonene, er denne andelen på 60 pst. for innbyggere i distriktskommuner og for innbyggere på liste uten fast lege. Utvalget oppgir at ventetiden på allmennlegetime har vært relativ stabil de siste ti årene.

Mange fastleger opplever å jobbe for mye. Ekspertutvalget finner imidlertid at antall timer brukt på konsultasjoner per år, og antall arbeidsdager med fysiske konsultasjoner, er uforandret de siste 10 årene. Andelen av legene som sender refusjonskrav for fastlege­tjenester utenfor vanlig arbeidstid mer enn 50 dager i året, har økt hvert år siden 2010. Økningen har vært særlig stor de siste par årene etter at det ble åpnet for kveldstakst for e-konsultasjon. Arbeidstidsøkninger de siste par årene, målt gjennom sendte refusjonskrav knytter seg i stor grad til e-konsultasjon, både i og utenfor normalarbeidstid. Dette fanger imidlertid ikke opp tidsbruk som fastleger ikke kan kreve refusjoner for.

De siste ti årene har inntekten til de næringsdrivende legene stort sett ligget 20-30 pst. høyere enn inntekten til leger i spesialisthelsetjenesten. Med unntak av de par siste årene, har fast ansatte fastleger hatt en lønnsutvikling på linje med de næringsdrivende fastlegene, men nivået har vært 5-10 pst. lavere.

Utvalget viser til at Helsepersonellkommisjonen har uttalt at helsepersonell i framtiden vil måtte ta hånd om flere pasienter og brukere enn i dag, og at den største behovs- og aktivitetsøkningen vil komme i kommunen. For å håndtere de voksende behovene, mener utvalget at fastlegene må integreres bedre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og at kapasiteten i fastlegeordningen må økes. Ekspertutvalget peker på at kapasiteten kan økes ved å rekruttere flere fastleger, forhindre at leger slutter, dele legens oppgaver med flere yrkesgrupper og prioritere bort oppgaver. Basert på utfordringsbildet har utvalget foreslått tiltak knyttet til organisering, finansiering, tverrfaglighet, fastlegers arbeid med attester, legevakt, kompetanse og digitalisering, innovasjon, forskning og ledelse.

Regjeringen stiller seg bak utfordringsbildet ekspertutvalget trekker opp. Regjeringen mener at det er behov for å se på tiltakene samlet og helhetlig. For flere av tiltakene er det behov for mer utredning for å kunne vurdere, for andre er det behov for utredning av hvordan tiltakene skal konkretiseres og implementeres. Det vil også være behov for lov- og forskrifts­arbeid på flere områder.

Regjeringen er i gang med å utrede og nærmere konkretisere flere av de grepene ekspert­utvalget foreslår, med sikte på å implementere endringer fra 1. juli 2025. Endringer på kompetansefeltet tar regjeringen sikte på å sende på høring våren 2024.

På denne bakgrunn bes det særlig om innspill til enkelte sentrale forslag fra utvalget:

  • Økt andel basisfinansiering og endret finansiering av legevakt. Flertallet i utvalget har foreslått å øke andelen basisfinansiering da dette kan øke listekapasiteten og gi mer tid til kvalitets­utvikling, innovasjon, samhandling og bedre medisinskfaglig vurderinger. Et mindretall ønsker ikke dette. Mindretallet mener høy andel aktivitetsbasert finansiering stimulerer bedre til effektivitet og produktivitet. Finansiering av legevakt henger tett sammen med finansiering av fastlegetjenesten. Utvalget har blant annet pekt på en mulighet for mer fast lønn i legevakt. Dersom andel aktivitetsbasert finansiering går ned, må innretningen på finansieringen av legevakt vurderes også på denne bakgrunn.
  • Profesjonsnøytrale takster for legekontor organisert som virksomheter. Takster som kan utløses av flere profesjoner er ment å bidra til kapasitets- og kvalitetsheving gjennom økt tverrfaglighet. Dette fordrer ledelse. Utvalget har derfor knyttet slike takster til fastlege­kontor organisert som virksom­heter. Utvalget har foreslått begrensninger i hvem som kan stå som eiere av slike virksomheter.
  • Et forenklet takstsystem som legger til rette for å delegere oppgaver innenfor fastlege­kontoret. Utvalget mener at det er behov for å forenkle takstene og legge til rette for mer arbeidsdeling innenfor dagens organi­se­ring av fastlegekontor gjennom større bruk av takster på delegasjon.
  • Nytt kontrollregime knyttet til aktivitet. Med utvidet mulighet for å delegere oppgaver på fastlegekontoret der annet personell kan utløse fastlegetakster på delegasjon og innføring av profesjonsnøytrale takster, vil det være nødvendig at det samtidig innføres tiltak for kostnadskontroll. Utvalget har foreslått flere mekanismer for å ivareta dette, som for eksempel maksimalt antall listeinnbyggere knyttet til virksom­heten og tak på antall konsultasjonshonorar per pasient per dag.
  • Endret innretning av utdanningsstillinger for ALIS. Utvalget foreslår egne utdannings­stillinger for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) der legen er fastlønnet og jobber på andre fastlegers liste.
  • Forenkling av kompetansekrav og krav i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Utvalget foreslår blant annet at det skal stilles krav til veiledet praksis etter grunnutdanning i medisin for å praktisere selvstendig som lege i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås videre at krav om spesialisering i allmennmedisin bør begrenses til fastleger og leger i faste stillinger i kommunen. Utvalget har også flere forslag som omhandler LIS1 og spesialistutdanningen i allmennmedisin.
  • Praksisoverdragelse Utvalget har oppgitt at omsetting av fastlegepraksiser er en stor utfordring i dagens ordning, som må løses. Utvalget er uenig om hvordan, men peker på behov for å regulere overdragelse i forskrift.

Se nærmere beskrivelse av forslagene i utvalgets rapport.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no under «Send inn høyringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre et høringssvar og laste opp vedlegg. Høringer er åpne, og alle kan sende svar til oss. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.

Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlige etter offentlighetslova, og vil bli publisert sammen med andre høringssvar. Vi ber mottakerne av dette brevet vurdere om hørings­notatet også bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemmer osv. som ikke står på listen. 

Høringsfrist er satt til 23. september 2023.

Med hilsen

Maren Skaset (e.f.)

avdelingsdirektør                                                 

                                                                                  Pia Braathen Schønfeldt

                                                                                  seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Alle landets departementer

Alle landets fagskoler

Alle landets fylkeskommuner

Alle landets helseforetak

Alle landets høgskoler

Alle landets kommuner

Alle landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg

Alle landets statsforvaltere

Alle landets universiteter

Alle landets pasient- og brukerombud

Alle landets private sykehus

Sametinget

 

Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan

Afasiforbundet

Akademikerne

Aktiv mot kreft

Akupunkturforeningen

A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjoner for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk)

Aleris Helse AS

Alliance Boots Norge AS

Alliance Healthcare Norge AS

Allmenlegeforeningen

ANSA

Ansgar Teologiske Høgskole

AOF Vestland

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Atlantis Medisinske Høgskole

Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

BarnsBeste

Barratt Due musikkinstitutt

Beauty og Helse Akademiet

Bedriftsforbundet

Bergen Arkitekthøgskole

Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

Blå Kors Norge

Bufetat region Midt-Norge

Bufetat region nord

Bufetat region sør

Bufetat region vest

Bufetat region øst

 

Cerebral Parese-foreningen

CGM (Compougroup Medical Norway AS)

Datatilsynet

De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)

De fylkeskommunale eldrerådene

De regionale forskningsetiske komiteene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling

DELTA

Den norske Jordmorforening

Den norske kinesologiforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Det norske diakonforbund

Det norske healerforbundet

Diabetesforbundet

Diakonhjemmet sykehus

Din Kompetanse AS

DIPS AS

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktssenteret

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Fagforbundet

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Fagskolen Aldring og helse

Fagskolen AOF Norge

Fagskolen i Agder

Fagskolen i Møre og Romsdal

Fagskolen i Nord

Fagskolen i Oslo

Fagskolen i Vestfold og Telemark

Fagskolen i Vestland

Fagskolen i Viken

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Kristiania

Fagskolen Rogaland

Fagskolen TISIP

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Folkehelseinstituttet

Folkeuniversitetets Fagskole AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for Muskelsyke

 

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Fransiskushjelpen

Frelsesarmeen

Frelsesarmeens offisersskole AS

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Hald Internasjonale Senter

Handelshøyskolen BI

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hjernerådet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Østfold

Høgskulen for grøn utvikling

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Hørselshemmedes Landsforbund

Høyskolen for Dansekunst

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen for yrkesfag AS

Høyskolen Kristiania

Innovasjon Norge

Institutt for helhetsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kirkens bymisjon

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunal landspensjonskasse

Kompetanse Norge

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT

Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS

KORUS Bergen

KORUS Midt

KORUS Nord

KORUS Oslo

KORUS Stavanger

KORUS Sør

KORUS Øst

Kreftforeningen

KS

Kunsthøgskolen i Oslo

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 

Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for slagrammede

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustrien

LFSS – landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Likestillings- og diskrimineringsnemda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Lillehammer Institute of Music Production Industries

Lovisenberg diakonale høgskole

Lukas fagskole og kurssenter

Lånekassen

Medlearn AS

Menko Undervisning AS

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn

MIRA-senteret

MS – forbundet

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

Nasjonalt kompetansesenter for psyksik helsearbeid – NAPHA

Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Naturviterne

NKI AS

NLA Høgskolen

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NORCE

Nordland Fagskole

Nordland kunst- og filmfagskole

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Fagakademi AS

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges Friluftsfagskole AS

Norges grønne fagskole – Vea

 

 

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges idrettshøgskole

Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)

Norges kvinne- og familieforbund

Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

Norges Massasjeforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges Naprapatforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Normal Norge

Noroff Fagskole AS

Noroff høyskole

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Elevorganisasjon

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Forbund for hud og kroppsterapi

Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

Norsk forening for kognitiv terapi

Norsk Forening for nevrofibromatose

Norsk forening for palliativ medisin

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forum for terapeutiske samfunn

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk helsenett SF

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteoporoseforening

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykiatrisk Forening

 

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for ernæring

Norsk Studentorganisasjon

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

Norske Ortoptister forening

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NOVA

NSKI Høyskole

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo nye Høyskole

OsloMet – storbyuniversitetet

Parat

Pasientskadenemda

Pensjonistforbundet

Personvernnemda

Presteforeningen

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Psykologiforbundet

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Redd Barna

Regionsentrene for barn og unges psyksiske helse

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Ryggforeningen i Norge

Røde Kors

Råd for et aldersvennlig Norge

Rådet for Muskelskjeletthelse

Rådet for psykisk helse

Rådgivning om spiseforstyrrelser

SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sametinget

Samisk høgskole

Samisk videregående skole

Senior Norge

Seniorstøtten

 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

SINTEF Helse

Sivilombudet

Skrivekunstakademiet

Statens helsepersonellnemd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestene (UKOM)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Steinerhøyskolen

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Pårørendesenteret

Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

Studieforbundet AOF Norge

Sysselmannen på Svalbard

Tannleger i privat sektor

TEKNA

Teknologirådet

TiPS Press – Redd Barna Ungdom

Treider Fagskoler

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Tunsberg Medisinske Skole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

VID vitenskapelige høgskole

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)


E-pos