Rapport om dataøkonomien i offentlig sektor

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Agenda Kaupang undersøkt dataøkonomien i offentlig sektor. Rapporten gir råd om hvordan nasjonale myndigheter kan legge til rette for økt deling og bruk av offentlige data til næringsutvikling, innovasjon og forskning.

Utredningen er et tiltak i Meld. St. 22 (2020 – 2021) Data som ressurs som løfter fram ambisjonen om at Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data til økt verdiskaping, nye lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, og en effektiv offentlig sektor.

Agenda Kaupang har identifisert sentrale utfordringer og muligheter knyttet til offentlig sektors rolle som forvalter og tilbyder av data til næringslivet og andre grupper. Basert på denne innsikten, gis det konkrete anbefalinger til hvilke insentiver og organiserings- og finansieringsmodeller som vil bidra til økt tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data fremover.

Arbeidet har tatt utgangspunkt i et norsk perspektiv og i gjeldende regelverk. I tillegg er det sett hen til kommende EU-regelverk for det digitale området, og som vil ha betydning for norske forhold.

 

Hovedfunn og anbefalinger i rapporten:

Fellesløsninger og organisering

Offentlige fellesløsninger brukes ikke i stor nok grad, og det er varierende kompetanse i offentlig sektor knyttet til det å dele data for viderebruk. Det er utfordringer knyttet til sikker datalagring, og et forbedringspotensial knyttet å se datainnsamling, datakvalitet og datadeling i sammenheng. Agenda Kaupang anbefaler:

 1. Introduser opplæringsprogram for datadeling i offentlig sektor
 2. Effektiviser datafangstprosessen og andre steg i verdikjeden
 3. Vurder felles datalagring for offentlige data
 4. Gjennomgå og forbedre eksisterende fellesløsninger
 5. Utnytt mulighetene datadeling gir for kvalitetsheving

Finansiering og betalingsmodeller

Det er tre overordnende modeller som brukes alene, eller i kombinasjon: sentralfinansiering, samfinansiering og brukerfinansiering. Mulighetsrommet for finansieringsmodeller avgrenses av EU-regelverket og hovedregelen om at data fra det offentlige skal være gratis - selv om det finnes noen få unntak. Agenda Kaupang anbefaler:

 1. Data bør som hovedregel tilbys gratis
 2. Tillat variasjon i marginalkostnadsprising
 3. Bruk Medfinansieringsordningen til å finansiere investeringer for økt datadeling
 4. Gjør helhetlige vurderinger før man eventuelt utnytter unntakene fra gratis- og marginalkostnadsprinsippet i åpne data-direktivet
 5. Utred nærmere i hvilke tilfeller betaling for tilleggstjenester knyttet til dataene kan være en hensiktsmessig kilde til finansiering

Styring og prioritering

Det er kostnads- og ressurskrevende å heve kvaliteten på data og tilgjengeliggjøre disse på en god måte. Det anbefales derfor en tydeligere retning og styring på hvilke datasett det offentlige skal prioritere å gjøre tilgjengelig og tilrettelegge for viderebruk og verdiskaping i næringslivet. Privat sektor bør involveres og gis tydeligere rolle og ansvar. Agenda Kaupang anbefaler:

 1. Still forventninger til hvilke data som skal deles i virksomhetenes tildelingsbrev
 2. Innhent mer informasjon om bruk av data og kartlegg gevinster
 3. Opprett prioriteringsråd for datadeling med deltagelse fra næringslivet
 4. Utvikle nasjonal oversikt over data av høy verdi
 5. Vurder om datadelingen på noen områder kan organiseres som offentlig privat samarbeid
 6. Vurder segmentansvarlig for krevende datakilder

Les hele rapporten her