Rapport om dialogmøter Likeverdsreformen

Forutsigbarhet, individualitet og tilhørighet er grunnleggende behov for familier som har barn med behov for sammensatte tjenester. Det kom fram på de regionale dialogmøtene om Likeverdsreformen.

Det var planlagt fire dialogmøter i Stavanger, Steinkjer, Tromsø og Kristiansand, men på grunn av koronaviruset ble det siste møtet i Kristiansand avlyst. Nærmere 90 pårørende, brukere, ansatte og representanter fra ulike organisasjoner deltok på møtene og ga sine innspill til reformen.

- I arbeidet med Likeverdsreformen er vi opptatt av å lytte til alle med erfaringer og kunnskap, og de regionale dialogmøtene har bidratt med verdifulle innspill, sier Bent Høie.

Det var Comte Bureau som gjennomførte møtene, og de har nå oppsummert erfaringene og innspillene fra møtene. Basert på deltakernes innspill har Comte identifisert tre grunnleggende behov for barn og unge med behov for sammensatte tjenester, og deres familier:

  1. Forutsigbarhet: Dette innebærer muligheten til å ha rutiner, faste rammer og struktur i hverdagen samt å oppleve at man mottar rettferdig behandling.
  2. Individualitet: Dette innebærer å kunne påvirke hvordan tjenestene leveres, og ha muligheten til å leve et aktivt liv med valgmuligheter samt kunne leve selvstendig live med egen bolig, jobb og økonomi.
  3. Tilhørighet: Dette innebærer å delta i vanlige samfunnsarenaer, å kunne bidra og bety noe for noen andre enn seg selv i lokalmiljøet.

På dialogmøtene jobbet deltakerne med behov, utfordringer og presenterte forslag til tiltak for å møte utfordringene. Comte har i sin rapport trukket frem de fem vanligste utfordringene målgruppen møter og samlet noen gjennomgående forslag til tiltak fra deltakerne og knyttet dem til utfordringene.

Rapporten fra Comte kan du lese her (PDF).