Rapport om enklere og sikrere tilgang til helsedata

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i dag, fredag 30. juni, rapporten fra ekspertutvalget som har utredet tiltak for å gi et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.

Ekspertutvalget har hatt som oppgave å vurdere og anbefale konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å forbedre dagens system som samtidig ivaretar de registrertes personvern.

- I dag er ikke den største utfordringen at vi mangler data, men at vi i for liten grad tar i dataene i bruk. Norge er i en unik posisjon i verden med det kunnskapsgrunnlaget vi har samlet gjennom helseregistrene og andre kilder til helsedata. Den posisjonen må vi jobbe godt for å beholde fremover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bedre utnyttelse av helsedata kan gi store gevinster både for den enkelte pasient og for helsetjenesten. Helsedata er helt nødvendig for å vurdere hvordan det står til med helsen i den norske befolkningen, hvordan pasientsikkerheten er, og om kvaliteten på tjenestene er god nok. Det hjelper oss også til å forstå hva som påvirker helsen i befolkningen og til å planlegge framtidens behov for helsetjenester.

Rapporten fra ekspertutvalget utgjør et viktig bidrag til det videre arbeidet for mer effektiv og sikrere utnyttelse av disse datakildene.

Les utvalgets vurderinger og anbefalinger i rapporten "Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata"

Til toppen