Regelrådet fyller en viktig rolle i norsk forvaltning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til å bedre kvaliteten på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Den anbefaler også at Regelrådet forsetter sitt arbeid innenfor nåværende rammer og mandat.

– Vi vet at nye og endrede regler til tider påfører både næringslivet og det offentlige store kostnader. Det kan være til hinder for både vekst, innovasjon og digitalisering. Vi tar med oss de positive funnene i denne evalueringen videre i arbeidet med forenkling, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regelrådet fyller en viktig rolle i norsk offentlig forvaltning. Evalueringen konkluderer med at Regelrådet har bidratt til og fortsetter å bidra til en nødvendig prosess for å bedre kvaliteten på utredninger for regelverksendringer og lovforslag.

Under evalueringen ble det observert enkeltsaker hvor Regelrådets uttalelser høyst sannsynlig har ført til bedre utredningskvalitet. Det ble også observert tilfeller hvor Regelrådets uttalelser ikke har blitt tatt til følge, og som har ført til lengre ressurskrevende prosesser. Eksempler på dette er pelsdyrsaken og opprettelse av Dagligvareportal.

Ønsker å redusere kostnadene for næringslivet

Næringslivet opplever at Regelrådet fyller en viktig rolle og at deres arbeid bidrar til verdiskaping. De opplever også at Regelrådet inkluderer dem på en god måte.

– Regjeringen har som mål å redusere kostnadene næringslivet blir påført som følge av pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer. Det krever at staten samarbeider godt med næringslivet for slik at det blir enklere å forholde seg til nytt og endret regelverk, sier Vestre.

Evalueringen av Regelrådet ble utført av KPMG i perioden juni til november 2021. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Hva er Regelrådet?

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskaping ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Regelrådet skal:

  • Vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold
  • Gi rådgivende skriftlige høringsuttalelser
  • Tilby veiledning ved høringsuttalelser
  • Bistå ansvarlig departement, dersom de ber om det, med å undersøke konsekvensutredninger som følger med forslag fra EU i EØS-relaterte saker som kan ha vesentlig betydning for norsk næringsliv.

Følge den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.

Besøk Regelrådet.no