Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringa styrker veterinærutdanninga

For å møte veterinærmangelen rundt i landet, foreslår regjeringa å løyve 1,6 millionar kroner til ti studieplassar på veterinærmedisin ved NMBU.

– Vi veit at mange norske kommunar slit med å få tak i nok veterinærar. For å ha eit levande jordbruk i heile landet er vi avhengige av å utdanne fleire dyktige veterinærar. Derfor foreslår regjeringa ti studieplassar til veterinærutdanninga på Ås., seier forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Aukande veterinærmangel

Behovet for fleire veterinærar til klinisk praksis har auka markant dei siste åra, spesielt for produksjonsdyr i jordbruket. Mange kommunar melder òg om utfordringar med å rekruttere til den kliniske veterinærvakta, og til behandling av produksjonsdyr på dagtid. Aller størst er utfordringane i område med store reiseavstandar og få husdyrbesetningar.

I rapporten Tilgang på veterinærtjenester i Norge (2023) er eitt av dei anbefalte tiltaka nettopp auka utdanningskapasitet ved NMBU. Med dette forslaget bidrar regjeringa til at NMBU kan oppretthalde studiekapasiteten i veterinærmedisin.

Regjeringa vurderer behovet for forslag om ytterlegare løyvingar til studiekapasitet i dei årlege budsjetta.