Regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Pasientene skal fremdeles ha rett til å velge behandlingssted, men ordningen avvikles for å styrke vår felles helsetjeneste. De offentlige sykehusene sine utgifter til fritt behandlingsvalg har økt år for år.

Regjeringen har i dag fremmet forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. I lovproposisjonen som ble fremmet for Stortinget i dag fremgår det at ordningen kan avvikles fra 1. januar 2023. Det blir opp til Stortinget å fastsette endelig tidspunkt for avvikling.

– Ordningen med fritt behandlingsvalg har i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Samtidig har den bidratt til å svekke de offentlige sykehusene, og derfor avvikler vi ordningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– At vi avvikler ordningen som gir private aktører fri etableringsrett, betyr ikke at vi fjerner pasientenes rett til å velge behandlingsted. Jeg vil derfor understreke at alle pasienter i spesialisthelsetjenesten fremdeles skal kunne velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud og egne avtaler.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg innebærer at private virksomheter kan godkjennes av Helfo for å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Ordningen omfatter døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern (for voksne og barn og unge over 13 år), utvalgte somatiske tjenester, habilitering av barn med hjerneskade og utvalgte rehabiliteringstjenester.

Dyr ordning med liten effekt

Evalueringen som ble levert høsten 2021 viste at ordningen i liten grad oppfylte målene man hadde satt: Den ga ikke kortere ventetider eller mer effektive sykehus. I tillegg har ordningen utviklet seg til å bli kostbar for sykehusene. Utbetalte refusjoner til private fritt behandlingsvalg-leverandører økte fra 58 millioner kroner i 2016 til 515 millioner kroner i 2021. Utgiftene ligger an til å øke ytterligere i 2022.

– Dette betyr at de offentlige sykehusene mister styring og kontroll med en økende del av innholdet og kvaliteten i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten, sier helse- og omsorgsministeren.

– Avviklingen av godkjenningsordningen betyr ikke at det blir mindre ressurser til spesialisthelsetjenesten, men at de regionale helseforetakene får bedre kontroll over ressursbruken. Samtidig vil private tilbud fortsatt være en viktig del av vår felles helsetjeneste, men nå vil samarbeidet heller reguleres gjennom langsiktige avtaler hvor behandlingskvalitet for pasientene kan vektlegges.

Tar hensyn til pasienter under behandling

Regjeringen foreslår en overgangsperiode som innebærer at pasienter som er under behandling hos fritt behandlingsvalg-leverandører ved avviklingstidspunktet kan få fullført sin behandling hos den godkjente leverandøren. I høringsnotatet foreslo departementet at overgangsordningen skulle gjelde i 6 måneder. På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene er det i proposisjonen foreslått at overgangsordningen skal gjelde i ett år fra avviklingstidspunktet.

– De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å påse at pasientgrupper som har benyttet leverandørene i ordningen får videreført det tilbudet de har behov for også etter avviklingen.

Avviklingen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg skal ikke medføre et dårligere tilbud til pasientene, sier Kjerkol.