Regjeringen foreslår å avvikle karensperioden i AAP

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen legger i dag fram forslag for Stortinget om å avvikle karensperioden og endre unntaksreglene for forlengelse av stønadsperioden for mottakere av arbeidsavklaringspenger AAP. Reglene foreslås innført fra 1. juli 2022.

Forslaget er en oppfølging av Hurdalsplattformen, hvor regjeringen ville sørge for at mottakere av AAP ikke går ut av ordningen før arbeidsevnen har blitt avklart gjennom oppfølging i helsevesenet og NAV.

AAP er en viktig ordning med stor betydning for mottakerne. Mottakere av AAP er en svært sammensatt gruppe der både helseutfordringer og avstand til arbeidsmarkedet vil variere betydelig. Mange mottar AAP kun en kort periode, mens noen mottakere vil ha behov for mer omfattende og langvarig bistand.

Regelendringene som ble iverksatt i 2018 var for strenge, og spesielt innføring av karensperioden kan ha bidratt til at avklaringsløp har blitt avbrutt uten at stønadsmottakerne har blitt avklart verken mot arbeid eller uføretrygd. Det er behov for endringer i regelverket for å ivareta de som trenger mer tid til avklaring.

– Nå avvikler vi det usosiale karensåret som Høyre innførte i AAP-ordningen i 2018. Folk blir ikke friskere av å bli kastet ut i venteår, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Forslaget innebærer ikke at en går bort fra at AAP skal være en midlertidig ytelse. Maksimal varighet skal fortsatt være tre år, og unntaksperioden begrenses til inntil to år. Det skal jevnlig vurderes om mottakeren fortsatt fyller vilkårene for å motta ytelsen. Aktivitetsplikt er et vilkår for AAP og mottakere skal medvirke aktivt til egen avklaring.

– Noen trenger mer tid til å bli avklart, og det er lite som tyder på at folk har blitt friske av å bli kastet ut i et års usikkerhet, sier Mjøs Persen. Avvikling av karensåret vil motvirke uheldige avbrudd i avklaringsprosessen.

Samtidig foreslår regjeringen å endre unntaksreglene for å kunne få forlengelse av stønadsperioden utover den ordinære stønadsperioden på tre år. Det foreslås å innføre et nytt framoverskuende og arbeidsrettet unntak.

– Det nye unntaket vil bidra til at den enkelte skal kunne gjenvinne og utnytte den potensielle arbeidsevnen sin så mye som mulig, sier Mjøs Persen. Unntaket understøtter arbeidslinja, og vil være bra både for den enkelte og for samfunnet.

Det foreslås også en overgangsordning fra 1. juli til 31. oktober 2022, for å sikre at mottakere ikke blir stående uten ytelse inntil eventuell rett til arbeidsavklaringspenger etter nye regler har blitt vurdert.

– Som følge av flere runder med forlengelser av koronaordninger har uvanlig mange en stønadsperiode med AAP med sluttdato 30. juni. Jeg er opptatt av at de som ikke blir avklart innen den tid ikke blir stående uten ytelser, avslutter arbeids- og inkluderingsministeren.