Revidert nasjonalbudsjett 2022

12. mai 2022 la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2022.

Mennesker

Revidert budsjett fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i Revidert nasjonalbudsjett 2022.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om Revidert nasjonalbudsjett 2022.

Aktuelt

Dokumenter

Meld. St. 2 (2021-2022)

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 115 S (2021-2022)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022

Regjeringen Støres forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet.

Prop. 114 LS (2021–2022)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og folketrygdloven (arbeidsavklaringspengar m.m.)

Regjeringa Støre sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane.

Flere dokumenter