Revidert nasjonalbudsjett 2022: A til Å

Du kan finne ditt stikkord i A-Å listen, under departement eller ved å søke på stikkord.

Sorter etter: Departementene A - Å

A

 • Regjeringen foreslår 14,2 millioner kroner til etablering av et nytt lossested i Antarktis for å sikre driften av Trollstasjonen.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsavklaringspenger med 1 359 millioner kroner.

  Økningen skyldes både at færre mottakere av arbeidsavklaringspenger forventes å gå ut av ordningen, og at regjeringen går inn for flere endringer i regelverket fra 1. juli 2022. Regjeringen foreslår blant annet å oppheve karensperioden og innføre et nytt framoverskuende unntak fra maksimal stønadsperiode.

  Se pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Arbeidsmarkedet er i bedring. Sysselsettingen øker, arbeidsledigheten synker. Behovet for arbeidsmarkedstiltak til ledige er derfor redusert.

  Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak foreslås redusert med 264 millioner kroner (inkludert personellressurser hos Nav). Reduksjonen i bevilgning innebærer om lag 4 700 færre tiltaksplasser til ledige i gjennomsnitt per måned fra annet halvår 2022.

  Se pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 17,2 millioner kroner for å styrke barnefaglig kompetanse i asylmottak. Det er nå ekstraordinært mange barn i asylmottakene og, og de fleste fordrevne barn fra Ukraina kommer med kun en foresatt.

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner som økonomisk støtte til Avinor. Bevilgningen vil legge til rette for at selskapets egenkapitalandel ikke faller under 35 prosent.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

B

 • Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til kommunene for å kompensere for å opprettholde beredskap, infrastruktur og kompetanse for å teste 1 prosent av befolkningen per uke med PCR – og at det legges planer for hvordan denne kapasiteten raskt kan skaleres opp.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til Bionova med 30 millioner kroner.  Det pågår arbeid med å utrede organisering og innretning av Bionova. Det ligger ikke an til at ordningen vil være ferdig etablert i 2022, slik først forutsatt og at det ikke vil påløpe etableringskostnader før i 2023. Nedjusteringen blir gjort av hensyn til helheten i budsjettopplegget og realistisk budsjettering.

 • Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på 44,9 milliarder kroner, det tilsvarer 1,09 prosent av BNI for 2022. Dette utgjør en økning på 3,6 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2022. Regjeringen fremmer forslag om økt bistand til Ukraina med 1,75 milliarder kroner. I tillegg foreslår regjeringen å øke bistandsbudsjettet med 1,8 milliarder kroner til flyktningtiltak i Norge.

  For å dekke inn deler av de økte kostnadene til flyktningtiltak i Norge som kan ODA-godkjennes, foreslår regjeringen å omprioritere 4 milliarder kroner innenfor bistandsbudsjettet under Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. I tillegg vil regjeringen omprioritere midler for å styrke arbeidet med matsikkerhet med 200 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til bostøtte med 800 millioner kroner. Dette skyldes blant annet at sysselsettingen har økt mer enn forutsatt og at veksten i folketrygdens grunnbeløp har vært høyere enn forventet. Kostnadene som fulgte av den midlertidige styrkingen av bostøtten fra desember til februar og ekstra strømutbetalinger i perioden januar-mars har også blitt lavere enn anslått.

 • For å redusere kostnadene i byggeprosjekter skal regjeringen ha en gjennomgang av pågående byggeprosjekter og prosjekter under planlegging.

C

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 390 millioner kroner, til 3 840 millioner kroner i 2022.

  Regjeringen foreslår fullmakt til Olje- og energidepartementet om å inngå en revidert avtale med Fortum Oslo Varme om fangstprosjekt for CO2 ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Den reviderte avtalen omfatter blant annet forslag om økt tilskudd til dekning av driftsutgifter i inntil ti år fra driftsoppstart som er planlagt i 2026.

  Forslaget om tilleggsbevilgning har sammenheng med økte kostnader knyttet til bygging av fullskala anlegg for karbonfangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik og forslag til revidert avtale om fangstprosjekt ved avfallsforbrennings­anlegget på Klemetsrud i Oslo som innebærer byggestart i 2022.

 • Regjeringen forslår å bevilge 20 millioner kroner til Folkehelseinstituttets arbeid med overvåkning som en del av beredskapen for å kunne oppdage og håndtere eventuelle endringer i covid-19 pandemien.

D

 • Regjeringen foreslår å bevilge 13 300 millioner kroner til dagpenger. Det er 3 033,1 millioner kroner mindre enn i vedtatt budsjett.

  Bakgrunnen for denne reduksjonen er at den registrerte ledigheten så langt i år har gått ned, og det legges derfor til grunn at det vil bli færre dagpengemottakere enn forutsatt i vedtatt budsjett 2022.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 5 millioner kroner knyttet til myndighetsoppgaver i Direktoratet for e-helse.

E

 • I statsbudsjettet for 2022 ble det varslet om høring innen kort tid av det nye fritaket i elavgiften for forbruk av egenprodusert fornybar kraft. Bakgrunnen for det nye fritaket er at dagens regler for solkraft gjør det vanskelig for blant annet borettslag å utnytte fritaket for kraft produsert ved solceller.     

  For å samordne ulike hensyn under Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har det vært nødvendig å bruke noe lenger tid enn forventet til å gjøre klart for høringen.

  Forslag til regelverk vil bli sendt på høring i sommer. Det vurderes nå som mindre sannsynlig at fritaket kan iverksettes i 2022, selv om det arbeides for at fritaket kan iverksettes så snart som mulig.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til Eldreombudet med 1 million kroner med sikte på å avvikle Eldreombudet i 2023.

 • Regjeringen foreslår å øke Norges tilskudd til EUs program for forsvarsforskning og utvikling av forsvarskapabiliteter med om lag 104 millioner kroner. Programmet skal bidra til felles utvikling av forsvarsmateriell og -teknologi i hele verdikjeden, fra forskning til utvikling og produksjon.  

 • Regjeringen foreslår å omdisponere 80 millioner kroner til økt fremdrift i prosjektet for etablering av fasiliteter for de maritime patruljeflyene på Evenes flystasjon i 2022.

F

 • Regjeringen ønsker en ordning med gratis ferje til øyer og i ferjesamband med lite trafikk, det vil si samband med færre enn 100 000 passasjerer. I 2022 er det bevilget 30 millioner kroner til formålet. Regjeringen foreslår nå å øke bevilgningen med 59 millioner kroner. Disse midlene forslås fordelt med 53 millioner kroner til fylkesveiferjer over fylkeskommunenes rammetilskudd og 6 millioner kroner til riksveiferjer. Regjeringen foreslår dermed bevilgninger på totalt 89 millioner kroner til gratis ferjer i 2022. Samtidig foreslår regjeringen å utvide ordningen til også å omfatte delstrekninger til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet. Regjeringen tar forbehold om hvilke delstrekninger som vil kunne komme inn under ordningen, og vil vurdere aktuelle ferjesamband nærmere. Gratis ferje kan innføres i andre halvår 2022.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å opprette en tidsavgrenset tilskuddsordning fiskeflåten under 15 meter, for å redusere kostnaden ved nye rapporteringskrav. Tilskuddet vil være en engangsstøtte på 7 000 kroner per fartøy til å dekke deler av kostnaden til innkjøp og installasjon av nytt utstyr.

  Ordningen vil i 2022 gjelde fartøy mellom 10 og 15 meter, og ha et anslått omfang på 15 mill. kroner, hvorav 10 mill. kroner foreslås dekket av midler fra fiskerikontrollavgiften. Ordningen vil administreres av Garantikassen for fiskere.

 • Regelverket til OECDs utviklingskomité (DAC) innebærer at visse utgifter til flyktninger det første året der er i Norge kan rapporteres som offisiell bistand (ODA).

  Anslagene for antall flyktninger som lagt til grunn i Prop. 78 S (2021-2022) øker ODA-godkjente flyktningutgifter med 5,8 milliarder kroner i år.

  Regjeringen foreslår å dekke deler av økningen innenfor eksisterende bistandsbudsjett. Det omprioriteres til sammen 4 milliarder kroner. 3,7 milliarder kroner kommer fra Utenriksdepartementets del av bistandsbudsjettet, og 300 millioner kroner  fra Klima- og miljødepartementets klima- og skoginitiativ.

  De resterende 1,8 milliarder kronene til flyktningtiltak i Norge foreslås som tillegg til bistandsbistandsbudsjettet.

 • Regjeringen vil øke det statlige bidraget til ny lufthavn i Bodø med 390 millioner kroner, og foreslår at staten vil dekke halvparten av uforutsette kostnadsøkninger i byggeperioden. Regjeringen ønsker med disse tiltakene å legge til rette for at Avinor kan fatte et utbyggingsvedtak for den nye lufthavnen. Midlene må bevilges i årene fremover i tråd med fremdriften i prosjektet.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til modernisert folkeregister i helse- og omsorgssektoren med 34 millioner kroner i 2022 som følge av endrede forutsetninger for gjennomføring av tiltaket.

 • Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige skattytere fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med inneværende år.

 • Regjeringen foreslår å nedjustere bevilgningen til Landbruks- og matforskning i regi av Norges forskningsråd med ti millioner kroner. Dette for å ivareta helheten i budsjettopplegget.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Falstadsenteret med 1,4 millioner kroner. Det skal økessenterets kapasitet og kompetanse til undervisning av skoleelever i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Narkviksenteret med 1 million kroner som engangssum for å ferdigstille utviklingen av et digitalt register over norske soldater som deltok i kampene i Norge i 1940.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning med 60 millioner kroner. Årsaken er at utbetalingene til kommunene avkortes hvert halvår ut fra mindreforbruk i regnskapet halvåret før. Høsten 2021 var det et mindreforbruk på 60 millioner kroner.

H

 • Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger på til sammen 70 millioner kroner til utredninger og grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord for å komme raskere i gang med å bygge ut havvind i Norge.

  Bevilgningen omfatter 65 millioner kroner til Oljedirektoratet som del av den prosjektspesifikke konsekvensutrednings­prosessen for ovennevnte havvindområder. De aktuelle undersøkelsene gir informasjon om dybde og havbunnen og er viktige for å velge plassering av vindkraftområdene innenfor utlysningsområdene.

  Videre omfatter bevilgningen 5 millioner kroner til Olje- og energidepartementet til ekstern bistand og utredninger for vindkraft til havs. I forbindelse med konsesjonsprosessen skal myndighetene blant annet utarbeide tildelingsmodell og valg av kvalitative kriteriene for tildeling av areal.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til utredning av alternative løsninger for dataplattform og analysetjenester for helseanalyseplattformen.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til humanitær innsats og støtte til flyktningene i Ukraina og nabolandene med 1,55 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til bevilgningen til humanitær innsats i saldert budsjett for 2022.

  Støtten vil bli kanalisert gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen, norske humanitære partnere, mineryddingsorganisasjonen HALO Trust og via EUs sivile beredskapsmekanisme, inkludert medisinsk evakuering og transport av ukrainske pasienter til Norge og EU/EØS-land.

 • Regjeringen foreslås å redusere bevilgningen til infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen med 25 millioner kroner.

  Bevilgningen pilot- og demonstrasjonsprosjekter bidrar til tidligfase markedsutvikling for hydrogen, med særlig vekt på utvikling og etablering av infrastruktur. Midlene inngår i et større samarbeid med andre virkemiddelaktører som Enova, Innovasjon Norge og Gassnova. Reduksjonen vil ikke i vesentlig grad gå utover aktiviteten i 2022.

I

 • Regjeringen foreslår å tildele 9,2 millioner kroner til ulike idrettstiltak.

  Foreslått fordeling:

  • 6,7 millioner kroner til Ungdom og Fritids prosjekter med å inkludere flere barn og unge i dataspillaktiviteter,
  • 1,3 millioner kroner til Stolpejakten,
  • 650 000 kroner til Unge Funksjonshemmede til prosjektet Barrierefri fritid, og

  550 000 kroner til fordeling på andre idrettstiltak for barn og unge senere i 2022.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • Regjeringen forbereder norsk deltagelse i investeringsprogrammet InvestEU i perioden mellom 2021 og 2027 for å gi norske bedrifter tilgang på EUs låne-, garanti- og egenkapitalvirkemidler.

  I denne sammenhengen foreslår regjeringen nå å stille en delgaranti på 462 millioner euro og en tilskuddsfullmakt på 158,4 millioner euro for å dekke hele programperioden.

  Stortinget vedtok tilleggsnummeret til Statsbudsjettet 2022 en bevilgning på 262 millioner kroner for å ta høyde for eventuelle tap knyttet til norsk deltagelse i programmet i 2022.

J

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kjøp av persontransport med tog med 300 millioner kroner. Selv om myndighetspålagte smitteverntiltak er avviklet, reiser fortsatt færre med tog enn før pandemien. I årene fremover vil antakelig antall reisende være lavere enn lagt til grunn i togselskapenes kalkyler da trafikkavtalene om de ulike trafikkpakkene ble inngått. Økningen skal ta høyde for mer penger til togselskapene som nå er i reforhandlinger om inngåtte avtaler.

 • Regjeringen foreslår å redusere reisebudsjettet med 208 millioner kroner som følge av endrede jobbreise­vaner.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til universiteter og høyskoler med 59,5 millioner kroner som følge av forventet budsjettgevinst av endrede jobbreisevaner etter pandemien.  

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder milliarder kroner til ekstraordinær kompensasjon for prisøkninger på innsatsfaktorer i jordbruket.

K

 • Regjeringen foreslår å bevilge syv millioner kroner til ny flytransportavtale mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner for å sette i stand steinkirker. Frem til tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad i 2030 skal det arbeides for å sette i stand steinkirker fra middelalderen. Midlene vil blant annet gå til å utarbeide tilstandsrapporter. Tilstandsundersøkelsene legger grunnlaget for prioritering, budsjettering og fremdriftsplan for istandsettingsprosjektene.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til forskning i kjernefysikk og kjernekjemi for å styrke Norges kunnskaps-beredskap på det nukleære området. Det skal bidra til at vi kan vurdere og håndtere eventuelle hendelser med atomanlegg i landene rundt oss på en god måte også i fremtiden.

  Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner for å ivareta arbeidet med gjennomføring av klima- og miljøregelverk under EUs grønne giv.

  Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

 • Regjeringen foreslår å oppjustere anslaget for salg av klimakvoter med 513 millioner kroner (fra 1,6 milliarder kroner til 2,2 milliarder kroner).

 • Kondemneringsordningen for skip i nærskipsfart ble opprettet i 2020. Det har vært lav etterspørsel etter ordningen, og det gjenstår 53,4 millioner kroner i ordningen i 2022 per mai.

  Kondemneringsordningen for offshoreskip ble opprettet i 2021. Hele rammen for ordningen ble utnyttet, og det er ingen midler i offshoreordningen i 2022.

  Regjeringen foreslår å avvikle kondemneringsordningene for skip i 2022, og tilbakeføre resterende midler til statskassen.

 • Regjeringen foreslår å øke kostnadsrammen til sikringsprosjektet på de kongelige eiendommer til 725 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til ordningene med 60 millioner kroner. Dette er med bakgrunn i foreløpig status for søknadsbehandlingen under de aktuelle støtteordningene for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren i forbindelse med covid-19.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner som et tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og private skoler. Midlene skal gå til områder som har hatt strenge smitteverntiltak over tid, og til målrettede tiltak som skal hjelpe barn og elever som har vært særlig hardt rammet av pandemien.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Folkehelseinstituttets oppgaver i koronavaksinasjonsprogrammet, herunder drift, logistikk og distribusjon.

 • Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger på til sammen 10 millioner kroner for å øke myndighetenes kunnskap og kapasitet til å analysere kraftmarkedet og energisystemene, blant annet hvordan endringene i kraftmarkedene rundt oss og vår tilknytning til disse markedene påvirker norsk kraftforsyning.

  Bevilgningen omfatter 4 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til utvikling av ny kraftmarkedsmodell og økt analysekapasitet. Ny kraftmarkedsmodell er nødvendig for å kunne levere analyser og beslutningsunderlag av tilstrekkelig kvalitet på viktige områder. Utviklingen av ny kraftmarkedsmodell vil være et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Statkraft og Statnett.

  Videre omfatter bevilgningen 6 millioner kroner til Olje- og energidepartementet for å evaluere, utrede og følge opp situasjonen i kraftmarkedet, herunder støtteordningene som er innført som følge av de de ekstraordinære strømprisene, situasjonen i kraftmarkedet og arbeidet med Energikommisjonen.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 16,3 millioner kroner i 2022 til krisesentrene i områder der det har kommet mange flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Dette bidrar til at sentrene kan bruke sin kompetanse på å ivareta og snakke med personer i krise.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å tildele 5,8 millioner kroner til ulike kulturtiltak.

  Foreslått fordeling:

  • 4 millioner kroner til Stiftelsen Fargespill,
  • 1 million kroner til Filmveksthuset Tvibit, og

  0,8 millioner kroner til prosjektene Loud! bandleir og Taktskifte i regi av JM Norway.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

L

 • Regjeringen foreslår å bevilge 38,2 millioner kroner til tilpasning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos og Hammerfest sykehus i 2022 og 135,6 millioner kroner i 2023.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Livsvitenskapsbygget med 600 millioner kroner.

 • Lofoten-Vesterålen havobservatorium er en forskningsinfrastruktur med noder og sensorer som detekterer ulike data i vannmassene. En del av kabelen ble revet av i 2021. Regjeringen foreslår at havobservatoriet reetableres. Dersom anskaffelsesprosessen starter i 2022, skal observatoriet kunne reetableres i løpet av 2023. Samlet kostnad for reetablering anslås til 60,4 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Lånekassen med 30 millioner kroner til utvikling av IT-systemer for å gjøre utdanningsstøtteordningene bedre tilpasset voksne som tar korte utdanninger.

M

 • Russlands invasjon av Ukraina har ført til økte mat- og energipriser- Produksjon av kunstgjødsel er redusert og det er innført eksportrestriksjoner. Dette vil ramme matproduksjonen og flere vil sulte.

  Regjeringen foreslår derfor å styrke arbeidet med matsikkerhet med 200 millioner kroner. Støtten skal bidra til at matproduksjonen, særlig for småskala matprodusenter, blir mer robust og mindre sårbar.

 • Regjeringen foreslår å redusere medfinansierings­ordningen for digitaliseringstiltak varig med 60 millioner kroner. Utbetalingsprofilen for medfinansieringsordningen innebærer at bevilgningsbehovet i 2022 reduseres med 16,8 millioner kroner.

 • Finansdepartementet vil utrede merverdiavgiftsreglene som gjelder ved anskaffelse av kjøretøy til bruk i virksomhet, for eksempel leasing. Hensikten er å fjerne den skattemessige favoriseringen av leasing fremfor kjøp av personbiler. Et forslag til nye regler vil bli sendt på høring.

  Se pressemelding fra Finansdepartementet

 • Regjeringen vil foreslå at merverdiavgiftsfritaket for elbiler avvikles fra 2023 og erstattes av en tilskuddsordning. Tilskuddet tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til 500 000 kroner. Det vil si at støtten til elbiler som i dag koster mindre enn 500 000 kroner vil være uendret, mens elbiler som i dag koster mer enn 500 000 kroner blir noe dyrere.

  Se pressemelding fra Finansdepartementet

 • Regjeringen foreslår å bevilge 28 millioner kroner for å opprettholde den tekniske tilgjengeligheten på dagens mineryddingsfartøyer (Alta-/Oksøy-klassen), frem til ny minemottiltakskapabilitet er på plass.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg med 46,5 millioner kroner. Dette betyr at alle godkjente søknader vil bli innvilget fullt ut.

  Se pressemelding fra Kulturdepartementet

 • For å bidra til å redusere de samlede utgiftsøkningene i 2022, foreslår regjeringen en reduksjon i restaurering av myr og annen våtmark på 20 millioner kroner.

N

 • Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene med 14,1 millioner kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022.

 • Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommuner med 8 millioner kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022.

 • Prosjektet om rehabilitering av Nationaltheatret skal gjennomgås og utredes videre før det kan tas beslutning om gjennomføring. Regjeringen har lagt fram forslag om omdisponering av midler for å kunne planlegge nødvendige tiltak for å sikre at bygget skal kunne benyttes fram til rehabilitering kan igangsettes.

 • For å kunne opprettholde og styrke tilstedeværelsen i enhanced Forward Presence i Litauen foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 76 millioner kroner for å understreke evne og vilje til samhold og troverdigheten til alliansens kollektive forsvar. Vårt forsterkede bidrag til NATOs fremskutte nærvær utgjør, sammen med økt årvåkenhet i våre nærområder og robuste bidrag til NATOs hurtigreaksjonsstyrke (NATO Response), tellende bidrag til alliansens kollektive forsvar i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon.

  Midlene skal blant annet gå til deployering og redeployering av personell og materiell, samt løpende utgifter i oppdragsperioden og etterarbeid. Videre skal midlene benyttes til å videreføre enhanced Forward Presence i Litauen på dagens nivå også annet halvår 2022. Det var i utgangspunktet planlagt med en nedskalering av personellstyrken fra et personellvolum på om lag 150 ned mot om lag 110 i andre halvår 2022. Som følge av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen fremstår en slik nedskalering som lite ønskelig. Årsaken til merbehovet er nødvendigheten av å bemanne denne kontingenten med personell på kontrakt for oppdragets varighet, og ikke stadig tjenestegjørende personell som normalt. Omdisponeringen muliggjør en videreføring av styrkebidraget i Litauen med et personellvolum på tilnærmet dagens nivå med personell på kontrakt for oppdragets varighet.

 • Russlands angrepskrig i Ukraina gjør at Norge ikke kan videreføre kontakten med russiske myndigheter som vanlig, og bilateralt samarbeid med russiske myndigheter er i all hovedsak stanset. Måloppnåelsen for nordområdebevilgningen i tråd med  Prop. 1 S (2021-2022), vil derfor bli begrenset. Regjeringen foreslår derfor å redusere bevilgningen med 7 millioner kroner.

  Norges reaksjoner er imidlertid ikke rettet mot det russiske folket, og kontakten mellom folk i Norge og Russland vil bli forsøkt videreført så langt det er mulig.

 • Regjeringen foreslår at personer med midlertidig kollektiv beskyttelse gis rett til opplæring i norsk i inntil ett år.

  Satsen kommunene mottar per person med midlertidig kollektiv beskyttelse, som gis rett til opplæring i norsk i inntil ett år, foreslås å settes til 45 000 kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke det statlige tilskuddet til Norwegian Energy Partners (NORWEP) med 5 millioner kroner.

  NORWEP arbeider for eksport fra de norskbaserte energinæringene. NORWEP skal blant annet bidra til økt eksport og «grønn» omstilling av energisektoren.

 • Regjeringen foreslår at prosjektet avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes nedskalerte alternativer av prosjektet. Bevilgningene reduseres med 196 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til forprosjektet med 196 millioner kroner. NTNU og Statsbygg har fått i oppdrag å utrede nye, nøkterne alternativer for et redefinert prosjekt med reduserte kostnader.

  Regjeringen kommer tilbake med et forslag til videre innretning av prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 350 millioner kroner til byggetrinn 1 i nytt regjeringskvartal.

  Regjeringen foreslår også å bevilge 50 millioner kroner til prosjektering av byggetrinn 2 i nytt regjeringskvartal.

O

 • På bakgrunn av stor usikkerhet knyttet til kostnader på innsatsfaktorer ved bygging av Ocean Space Centre foreslår regjeringen å utsette oppstart av byggeprosjektet. Det foreslås å redusere bevilgningen med 405 millioner kroner.

P

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til pasient- og brukerombudene for å beholde dagens årsverk og styrke de mest sårbare kontorene.

 • Regjeringen foreslår et særskilt tilskudd på 4,3 millioner kroner til festivalen i 2022, for å sikre nødvendig forutsigbarhet for stemnet. Slik kan stemnet opprettholdes og videreutvikles som en av Norges fremste kulturarenaer. Peer Gynt-stemnet på Gålå er blant Norges største friluftsteatre og kulturfestivaler som hvert år samler over 30 000 besøkende.

 • Regjeringen foreslår å reversere 61 millioner kroner av bevilgningsreduksjonen for universitets- og høyskolesektoren i forbindelse med innføring av ny pensjonsmodell for statlige virksomheter.   

 • Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 943 milliarder kroner i 2022.

  Samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten var 312 milliarder kroner i 2021, og netto kontantstrøm var 288 milliarder kroner.

  Statens netto kontantstrøm består av skatter, avgifter, tilbakekjøp av aksjer og aksjeutbytte fra Equinor og netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til pleie, opplærings- og omsorgspenger med 3 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.

  Av beredskapshensyn foreslår regjeringen at særreglene knyttet til koronapandemien som har virkning ut juni 2022, videreføres ut året 2022.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved politiutdanningen ved Politihøgskolen fra og med høsten 2022. Norge vil få behov for flere politiutdannede i fremtiden, og forslaget vil gi flere uteksaminerte politifolk fra våren 2025.  

  Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

 • Regjeringen foreslår 1 million kroner til Trøndelag fylkeskommune for å gjennomføre piloten «ABC for god psykisk helse – en folkehelsekampanje».

R

 • Regjeringen foreslår å omdisponere om lag 6 millioner kroner til et prosjekt som skal utrede tilbakeføring av renholdtjenestene til forsvarssektoren.

S

 • Regjeringen forslår økt bevilgning med 3,4 millioner kroner til innkjøp av ny lagerbeholdning av saltslikkestein tilsatt giesesalt. Saltslikkesteinene blir brukt for å motvirke eventuell radioaktivitet i dyr på beite. For høye verdier av radioaktivitet medfører at dyr ikke kan brukes til mat.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Havforskningsinstituttet til økt kunnskap som grunnlag for lokalisering av havvind og havbruk til havs. Satsingen skal frembringe kunnskap om effekter på miljø og økosystemer og legge til rette for sameksistens med andre næringer.

 • Det pågår arbeid med en internasjonal reform for skattlegging av store flernasjonale konsern. Løsningen består av to hoveddeler (pilarer). Regjeringen skisserer en tidsplan der målsettingen er å innføre det nødvendige regelverket for å etablere en minimumsskatt på 15 prosent for store flernasjonale konsern (pilar 2) fra 2024. Regjeringen vil komme tilbake til tidsplan for innføring av pilar 1 når det internasjonale arbeidet med utformingen av regelverket gir grunnlag for det.

 • For å bidra til å redusere de samlede utgiftsøkningene i 2022, foreslår regjeringen en reduksjon i skogvern på 50 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med 12 millioner kroner. Den økte bevilgningen har sammenheng med reduksjon i driftsutgiftene til Statped.

 • Konsernets overskudd etter skatt for 2021 ble 1 474 millioner kroner. I tråd med gjeldende utbyttepolitikk betaler selskapet et utbytte på 50 prosent av konsernets årsresultat etter skatt.

  På denne bakgrunn foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 238 millioner kroner til 737 millioner kroner.

  Alle nettselskap er underlagt omfattende regulering med årlig fastsatt tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap, også for Statnett SF. Hvor mye utbytte som tas ut av selskapet har ingen betydning for nettselskapets inntektsramme og derfor heller ikke for tariffen/nettleien. Størrelsen på utbyttet har heller ingen betydning for hvor mye Statnett investerer i nytt og/eller eksisterende nett. Det som er avgjørende for nivået for nettleien, er hvor mye foretaket investerer og hvor mye som brukes på drift og vedlikehold, i tillegg til hvor effektivt foretaket utfører sine oppgaver.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 18 millioner kroner for å videreføre ordningen med strategisk flymedisinsk evakuering med Scandinavian Airlines (SAS).

 • Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til videreutvikling av strømprisportalen (strømpris.no).

  De høye strømprisene har gitt økt informasjonsbehov om strømavtaler. Det er også et behov for å kunne sammenligne fastprisavtaler med spotprisavtaler, en funksjon strømpris.no ikke har i dag. Midlene skal brukes til å styrke forbrukerinformasjonen og de tekniske løsningene på strømpris.no.

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

 • Regjeringen foreslår å kompensere sykehusene med 700 millioner kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter i ordningen med innsatsstyrt finansiering.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til sykepenger til arbeidstakere og frilansere med 2 790 millioner kroner.

  Den viktigste årsaken til økningen er høyere sykefravær finansiert av folketrygden i 2021 og 2022.

  Av beredskapshensyn foreslår regjeringen å videreføre en justert versjon av særreglene om rett til sykepenger ved fravær fra arbeid på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom ut året 2022. 

T

 • Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene, og dette skal skje i dialog med fylkeskommunene som har fått overført ansvar for fiskerihavner. Nærings- og fiskeridepartementet har opprettet en dialog med fylkeskommunene, og det arbeides med sikte på å legge frem en samlet sak om gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavnene i statsbudsjettet for 2023.

  I revidert budsjett for 2022 foreslås det en tilsagnsfullmakt for at det skal være mulig å gi kommunene i alle fylker tilsagn om tilskudd over tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak.

 • Regjeringen foreslår at Stortinget gir regjeringen fullmakt til å innføre tiltak på tollområdet i krigssituasjoner eller ved annen internasjonal krisesituasjon. Fullmakten skal gjelde dersom vilkårene for sikkerhetsunntak i WTOs (World Trade Organization) avtaleverk er oppfylt. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke fullmakten til å innføre tolltiltak mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

U

 • Regjeringen foreslår å styrke prosjektet for levetidsforlengelse av minst to Ula-klassen ubåter med 60 millioner kroner. Levetidsforlengelsen skal gi videreført operativ ubåtkapasitet med Ula-klassen ubåter frem til nye ubåter er innfaset. Styrkingen vurderes også robust nok til å håndtere mindre forsinkelser i leveransen av nye ubåter.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til uføretrygd med 637 millioner kroner.

  Reduksjonen skyldes i hovedsak at det forventes et lavere antall mottakere av uføretrygd enn tidligere antatt. Det er blant annet fordi færre ventes å gå over fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til uføretrygd.

 • Mer enn 13 millioner ukrainere er drevet på flukt som følge av Russlands angrepskrig. Den russiske krigføringen har ødelagt kritisk infrastruktur. Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet med 1,75 milliarder kroner slik at Norge bidrar med 2 milliarder kroner til Ukraina. Av økningen vil 1,45 milliarder kroner finansiere humanitær innsats i Ukraina og flyktningrespons i nabolandene. 300 millioner er kroner utbetalt til Verdensbankens flergiverfond for Ukraina. Midlene til fondet vil benyttes til å holde statsapparatet og kritisk infrastruktur i gang.

   

 • Regjeringen forslår å øke bevilgningen med 30 millioner kroner for å dekke utgifter ved nødvendige tiltak knyttet til kjæledyr fra Ukraina. Mellom 4-5 prosent av de fordrevne fra Ukraina har med seg kjæledyr til Norge. Disse dyrene vil sjelden oppfylle vilkårene for innførsel. Det vil være nødvendig med vaksinasjon, parasittbehandling, identitetsmerking og karanteneopphold. Økt bevilgning skal dekke utgifter ved slike tiltak.

 • Regjeringen foreslår å gi et bidrag på 400 millioner kroner til Storbritannias initiativ for en flernasjonal mekanisme for å gi Ukraina våpen og annet militært materiell direkte fra industrien. Den britiske ordningen gir giverland en trygghet for at finansielle bidrag raskt, effektivt, forutsigbart og sporbart omsettes i militær assistanse av verdi for Ukraina. Storbritannia har i mange år bistått Ukraina i oppbygging og utrustning av landets forsvar, og er gjennom sin kontakt med ukrainsk side godt stilt til å identifisere og prioritere ulike behov. Storbritannia har også en stor og mangesidig forsvarsindustri, som på kort tid kan levere materiell. Storbritannia vil i samarbeid med Polen ta ansvar for å bringe materiellet frem til Ukraina.

 • Tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, og til utprøving av nye boligmodeller for personer med særskilte boligbehov. For å fremskaffe boliger til flykninger fra Ukraina, ble tilskuddet økt med 1 milliard kroner. For å begrense offentlig forbruk foreslår regjeringen i revidert budsjett å redusere tilskuddet med 142 millioner kroner, og dermed en reduksjon i bevilgningen på 64 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge med 10 millioner kroner, med bakgrunn i krigen i Ukraina. Økningen skal gå til utstyrssentraler, blant annet tilknyttet BUA-nettverket. Styrkingen innebærer at flere utstyrssentraler får tilskudd til drift, videreutvikling eller etablering av tilbudet. Dette gir flere barn og unge mulighet til å låne sports- og fritidsutstyr. 

  Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

V

 • Regjeringen foreslår å bevilge 13,2 millioner kroner til innkjøp av vaksiner, i hovedsak knyttet til vaksiner til flyktninger fra Ukraina og delvis subsidiering av vaksinen Fluenz, en nesesprayvaksine som tilbys de yngste i risikogruppene i influensavaksinasjonsprogrammet.

 • I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det satt av 200 millioner kroner til tiltak i tilknytning til Vardø havn, og prosjektet har planlagt oppstart i 2026-2027. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 2 millioner kroner til videre utredning av prosjektet innseiling Vardø.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til OPS-strekningen E39 Klett-Bårdshaug i Trøndelag for å gjennomføre tiltak i tunneler som skal ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Det er samtidig ventet et mindreforbruk på 55 millioner kroner i prosjektene E18 Grimstad-Kristiansand og rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet.

  Regjeringen foreslår å bevilge 39 millioner kroner til bygging av ny fylkesvei mellom E18 og Eydehavn i Arendal. Bevilgningen skal være et tilskudd til Agder fylkeskommune. Lokale myndigheter mener veien er en forutsetning for etableringen av en ny batterifabrikk.

  Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet

 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 1,7 millioner kroner til Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, for forskning rundt helsemessige konsekvenser for deltagelse i Forsvarets operasjoner i Bosnia/Kroatia, Kosovo og Libanon.

  Videre foreslår å regjeringen 5,6 millioner kroner til fire ulike forskningsprosjekter knyttet til Norges militære bidrag i Afghanistan. Dette gjelder fortsettelse av et pilotprosjekt om digitalisering av Forsvarets helsedata, forskning på skader i forbindelse med operasjoner i Afghanistan, oppfølging av FSANs Afghanistanundersøkelse av 2021, og forskning på meningsdannelse i opinionen og blant veteraner etter uttrekningen fra Afghanistan.

 • Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til videreutdanning for lærere og skoleledere med 112,1 millioner kroner. Det har vært et større frafall av studenter våren 2022 enn forventet. Fortsatt vil 5500 lærere få et tilbud om videreutdanning fra høsten 2022.

Ø

 • Regjeringen foreslår en omlegging av pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagsutdanninger i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i 2022, slik at bevilgningen på 50 millioner kroner kan tildeles statlige og private universiteter og høyskoler for å øke kapasiteten for praksisstudier. Midlene skal dekke reise- og boutgifter til studenter for å kunne ta i bruk flere praksisplasser i kommuner som ligger langt fra campus.

0-9

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli med 2 millioner kroner. Støttegruppen deltar i en rekke fora med norske myndigheter og internasjonale aktører, og tilskuddet skal bidra til å styrke gruppen i dette arbeidet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til 22. juli-senteret med 2,3 millioner kroner til styrking av senterets digitale plattformer.

 • Regjeringen foreslår å sende forslag til regelendringer på høring for å forberede avviklingen det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer med verdi under 350 kroner. Det midlertidige deklarasjonsunntaket avvikles så snart som mulig og senest i løpet av 2023.

  Se pressemelding fra Finansdepartementet