Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen prioriterer arbeidet med EUs grønne giv

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår fem millioner kroner til arbeidet med klima- og miljøregelverket under EUs grønne giv i revidert nasjonalbudsjett. Samtidig prioriterer regjeringen et nytt lossested i Antarktis for å sikre driften av forskningsstasjonen Troll, og en ny flytransportavtale mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.

EUs grønne giv inneholder regelverk i et antall og omfang vi ikke har sett tidligere. Det vil få store konsekvenser for norsk samfunns- og næringsliv. Dette er tidenes mest ambisiøse forsøk på grønn omstilling i både omfang, tempo, ambisjonsnivå og tverrsektoriell tilnærming. Miljødirektoratet står i spissen for den norske gjennomføringen.

For å redusere risikoen for at Norge ikke klarer å oppnå sine forpliktelser i gjennomføringen av EUs grønne giv, prioriterer regjeringen å øke Miljødirektoratets post for driftsutgifter med fem millioner kroner.

- EUs grønne giv er en gavepakke der vi får kloke råd i gave. Miljødirektoratet har en helt sentral rolle i det pågående arbeidet. De skal påse at regelverket blir innført korrekt og til rett tid her i Norge. Samtidig har de en viktig rolle i å påvirke utformingen av EU-regelverket i tråd med norske interesser. Vi har ingen tid å miste, og derfor prioriterer vi dette arbeidet i Miljødirektoratet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Grønn omstilling, grønt næringsliv

Det er viktig å komme i gang tidlig hvis Norge skal klare å etterleve sine forpliktelser etter EU/EØS-regelverket. Det intensive arbeidet som nå pågår rundt EUs grønne giv, betyr at Norge og norske aktører raskt må forholde seg til en stor mengde nye regler fra EU. Grønn omstilling åpner opp for nye muligheter for norsk næringsliv.

- Regjeringen har ambisjoner om å styrke norsk næringslivs grønne konkurransekraft på det europeiske markedet. Det forutsetter at vi innfører regelverket i Norge til rett tid slik at norsk næringsliv får like vilkår, sier Barth Eide.

Nye regler, nye oppgaver

Det er ventet en stor økning av oppgaver for Miljødirektoratet som en følge av EUs grønne giv. Regelverket innebærer flere nye oppgaver for miljøforvaltningen, enkelte av oppgavene kan også kreve helt ny kompetanse. Mye av regelverket innebærer ansvar på helt nye områder som for eksempel bærekraftskrav til produksjon, produkter og forbruk for å fremme en mer sirkulær økonomi.

- Miljødirektoratet har en viktig rolle i Norges grønne omstilling. Oppgavene deres har økt i takt med regjeringen og Stortingets økte ambisjoner på klima- og miljøområdet de siste årene. Denne prioriteringen av driftsmidler gir Miljødirektoratet mulighet til å øke bemanningen noe på dette området, og slik være bedre rustet til å håndtere det omfattende nye regelverket fra EU, sier klima- og miljøministeren.

EUs grønne giv (Green Deal) består av flere initiativer, blant annet et omfattende regelverk som skal fremme en mer sirkulær økonomi for å bidra til å nå klima- og miljømål.

I tillegg kommer «Klar for 55»-regelverket som skal sikre oppfyllelse av EUs forsterkede klimamål for 2030.

En viktig del av endringene i klimaregelverket er utvidelse og justeringer i det europeiske kvotesystemet (EU-ETS) som Miljødirektoratet forvalter. 

Omtrent 80 prosent av norsk klima- og miljøregelverk stammer fra EU-regelverk.

Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til hvilke deler av EUs grønne giv og «Klar for 55»-pakken som eventuelt vil være EØS-relevante og eventuelt innlemmes i norsk rett.

Sikrer adgang til Antarktis og Svalbard

I revidert nasjonalbudsjett prioriterer regjeringen også et nytt lossested i Antarktis for å sikre driften av forskningsstasjonen Troll, og en ny flytransportavtale mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Norge har på kort tid etablert et nytt lossested for forskningsstasjonen Troll i Antarktis etter at det gamle forsvant med et stort isflak høsten 2021. Et fungerende lossested er en forutsetning for å sikre driften av den norske forskningsstasjonen i Dronning Maud Land. Regjeringen foreslår 14,2 millioner kroner til dekning av de resterende kostnadene til etableringen.

Regjeringen foreslår også syv millioner kroner til ny flytransportavtale for flygninger mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund. Dette vil sikre at flyruta opprettholdes når det eksisterende samarbeidet avsluttes som følge av at oppryddingen etter gruvevirksomheten i Svea ferdigstilles.