Skatte- og avgiftsendringer i revidert budsjett 2022

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer.

Formuesskattesats for upersonlige skattytere

Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige skattytere fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med inneværende år.

Merverdiavgift – omlegging av støtten til kjøp av elbiler

Regjeringen vil foreslå at merverdiavgiftsfritaket for elbiler avvikles fra 2023 og erstattes av en tilskuddsordning. Tilskuddet tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til 500 000 kroner. Det vil si at støtten til elbiler som i dag koster mindre enn 500 000 kroner vil være uendret, mens de mest eksklusive elbilene som i dag koster mer enn 500 000 kroner blir noe dyrere. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer

Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Borgarting lagmannsrett avsa 11. oktober 2021 en dom om utskriving av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Dommen innebærer at det skal skrives ut eiendomsskatt på hver enkelt grunneier. Kommunene anket avgjørelsen til Høyesterett, men anken ble avvist og dommen er endelig.

Regjeringen vil sende et lovforslag på høring, som hindrerde uheldige sidene for privatpersoner og kommunene ved lagmannsrettsdommen om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Elavgift – utsatt iverksetting av fritak for egenprodusert fornybar kraft

I statsbudsjettet for 2022 ble det varslet om høring innen kort tid av det nye fritaket i elavgiften for forbruk av egenprodusert fornybar kraft. Bakgrunnen for det nye fritaket er at dagens regler for solkraft gjør det vanskelig for blant annet borettslag å utnytte fritaket for kraft produsert ved solceller.     

For å samordne ulike hensyn under Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har det vært nødvendig å bruke noe lenger tid enn forventet til å gjøre klart for høringen. Forslag til regelverk vil bli sendt på høring i sommer. Det vurderes nå som mindre sannsynlig at fritaket kan iverksettes i 2022, selv om det arbeides for at fritaket kan iverksettes så snart som mulig.

Toll – fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland  

Regjeringen foreslår at Stortinget gir regjeringen fullmakt til å innføre tiltak på tollområdet i krigssituasjoner eller ved annen internasjonal krisesituasjon. Fullmakten skal gjelde dersom vilkårene for sikkerhetsunntak i WTOs (World Trade Organization) avtaleverk er oppfylt. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke fullmakten til å innføre tolltiltak mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

350-kronersgrensen – VOEC – overgangsordningen

Regjeringen foreslår å sende på høring forslag til regelendringer for å forberede avviklingen det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer med verdi under 350 kroner. Det midlertidige deklarasjonsunntaket avvikles så snart som mulig og senest i løpet av 2023. Se pressemelding fra Finansdepartementet.

Skattlegging av store flernasjonale konsern – innføring av Inclusive Frameworks to-pilarløsning 

Det pågår arbeid med en internasjonal reform for skattlegging av store flernasjonale konsern. Løsningen består av to hoveddeler (pilarer). Regjeringen skisserer en tidsplan der målsettingen er å innføre det nødvendige regelverket for å etablere en minimumsskatt på 15 prosent for store flernasjonale konsern (pilar 2) fra 2024. Regjeringen vil komme tilbake til tidsplan for innføring av pilar 1 når det internasjonale arbeidet med utformingen av regelverket gir grunnlag for det.

Merverdiavgift – nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv.

Finansdepartementet vil utrede merverdiavgiftsreglene som gjelder ved anskaffelse av kjøretøy til bruk i virksomhet, for eksempel leasing. Hensikten er å fjerne den skattemessige favoriseringen av leasing fremfor kjøp av personbiler og å sørge for likebehandling. Et forslag til nye regler vil bli sendt på høring. Se pressemelding fra Finansdepartementet.