Regjeringen foreslår endringer i karanteneloven

– Endringen i karanteneloven vil først og fremst bidra til økt tillit og er i tråd med anbefalingene til det tverrpolitisk utvalget som ble satt ned, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Regjeringen legger i dag frem lovproposisjon med forslag til endringer i karanteneloven. Karanteneloven gir regler om karantene og saksforbud når politikere, embetsmenn og statsansatte går over til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet.

I lovforslaget er det blant annet foreslått følgende endringer:

  • Politikeres informasjonsplikt til Karantenenemnda utvides fra 12 til 18 måneder etter fratreden.
  • Politikere kan i særlige tilfeller ilegges saksforbud i inntil 18 måneder etter at de har fratrådt, uten at det som i dag er et vilkår at det samtidig må treffes vedtak om karantene.
  • Det er unntak fra retten til godtgjørelse for karantene ved overgang til næringsvirksomhet en politiker har opprettet etter å ha tiltrådt det politiske embetet eller den politiske stillingen, og ved overgang til egen næringsvirksomhet som ikke tidligere har hatt reell drift.
  • Det innføres en ny lovhjemmel for at Karantenenemnda og ansettelsesmyndigheten kan treffe vedtak om at godtgjørelsen skal opphøre og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis ved brudd på vedtak om karantene.

Forslagene følger i hovedsak opp forslagene fra Karantenelovutvalget.

Les lovproposisjon med forslag til endringer i karanteneloven her