Regjeringen forlenger ordning for lavere nettleie i områder med høye kraftpriser

Regjeringen har besluttet å forlenge ordningen der deler av Statnetts flaskehalsinntekter går til å redusere nettleien til nettkunder i områder med høye kraftpriser. Forlengelsen innebærer at ordningen også skal gjelde i 2024.

– Dette er et viktig grep for å avlaste belastningen de høye strømprisene er for bedrifter og husholdninger. Folk skal være trygge på at staten stiller opp i krevende tider. Strømstøtteordningen forlenges ut 2024, og vi vil også forlenge denne ordningen til å vare ut 2024, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Høye kraftpriser medfører at nettselskapene får økte kostnader knyttet til nettap, noe som bidrar til at de må øke nettleien for nettkundene. En økning i nettleien vil kunne ramme nettkunder som allerede opplever økte kostnader som følge av høye kraftpriser. Statnett har de to siste årene hatt ekstraordinære flaskehalsinntekter som følge av store prisforskjeller mellom prisområder.

Ordningen åpner for at disse flaskehalsinntektene kan utbetales til underliggende nettselskap og dermed raskere komme husholdninger, næringsliv og andre nettkunder til gode. Nivået på utbetalingene vil avhenge av nivået på flaskehalsinntektene til Statnett for resten av 2023 og 2024.

Siden ordningen ble innført i fjor er det blitt betalt ut 8,3 milliarder kroner.

Den midlertidige forskriften trådte i kraft 1. november 2022, og har vært viktig for å redusere risikoen for økning i nettleien i prisområder med høye kraftpriser. Ordningen varer i utgangspunktet til 31. desember 2023.

Olje- og energidepartementet sendte 10. oktober et forslag ut på høring om å forlenge den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalsinntekter. Høringsfristen var 20. november, og departementet mottok 26 høringsinnspill.

Ordningen er knyttet til prisnivået i de enkelte prisområdet. Det gjør ordningen treffsikker ved at det er nettkundene som har de høyeste kostnadene knyttet til sitt kraftforbruk som får de største utbetalingene fra ordningen.

Kraftprisene har i 2022 og til dels 2023 vært ekstraordinært høye i store deler av landet. Det kan ikke utelukkes at prisene også blir høye i 2024. Det er samtidig forventet at flaskehalsinntektene til Statnett fortsatt vil ligge på et høyere nivå enn de historisk har gjort. Regjeringen ønsker derfor å forlenge den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalsinntekter, slik at man har mulighet til å redusere risiko for økning i nettleien i prisområder med høye kraftpriser, også i 2024.