Høring - forlengelse av midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter

Olje- og energidepartementet sender på høring et forslag om å forlenge midlertidig forskrift 27. oktober 2022 nr. 1806 om bruk av flaskehalsinntekter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.11.2023

Vår ref.: 23/1847

Formålet med den midlertidige forskriften er å redusere sannsynligheten for økt nettleie på grunn av høye kraftpriser, ved å etablere en midlertidig ordning for omfordeling av flaskehals­inntekter. Forskriften gjelder flaskehalsinntekter mellom budområder internt i Norge og fra mellomlandsforbindelsen til Storbritannia. Omfordelingen skjer fra Statnett SF til regionale og lokale nettselskaper.

Departementet foreslår at ordningen forlenges, slik at den gjelder ut 2024. Høringsfristen settes til 20. november 2023.

For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jonas Vikan Simensen på epost jonas-vikan.simensen@oed.dep.no eller på telefon 22 24 62 92.c

Med hilsen

Laila Berge (e.f.)

avdelingsdirektør                                           Jonas Viken Simensen

                                                                          førstekonsulent

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige statsforvaltere

 

Agder Energi Nett AS

Akademikerne

Aktieselskabet Saudefaldene

Aktieselskabet Tyssefaldene

Akershus Energi AS

Alta Kraftlag SA

Alut AS

Andøy Energi AS

Andøy Energi Nett AS

Arendals Fossekompani ASA

Arendals Vasdrags Brugseierforening

Arva

AS Eidefoss

Asker Nett AS

Ballangen Energi AS

Bane NOR SF

Barents Nett AS

Bindal Kraftlag SA

BKK Nett AS

Breheim Nett AS

Brønnøysundregistrene

Bømlo Kraftnett AS

Dalane Kraft AS

Datatilsynet

DE Nett AS

Den Norske Advokatforening

Den Norske Turistforening

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Distriktenes energiforening – Defo

Drangedal Kraft AS

EIdefoss Vannkraft AS

EL & IT forbundet

Elinett AS

Elmea AS

Elvenett AS

El-verket Høland AS

Elvia AS

Energiveteranene

Enida AS

Etna Nett AS

Everket AS

Eviny Fornybar AS

Fagne AS

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Finndøla Kraftverk DA v/Skagerak Energi

Finnmarkseiendommen

Firdakraft AS

Fjellnett AS

Forbrukerrådet

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering

Foreningen til Randsfjords regulering v/Hadeland Kraftproduksjon

Foreningen til Tyrifjords Regulering v/Skagerak Energi

Fornybar Norge

Framtiden i våre hender

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Føie AS

Føre AS

Glitre Energi Nett AS

Glomma Kraftproduksjon AS

Glommens og Laagens Brukseierforening

Gloppen Energi AS v/Sogn og Fjordane Energi

Greenpeace Norge

Griug AS

Grunnåi kraftverk AS v/Skagerak Energi AS

Gudbrandsdal Energi Produksjon AS

Hadeland Kraftproduksjon AS

Hafslund Eco Vannkraft AS

Halden Kraftproduksjon AS v/Akershus Energi AS

Haldenvassdragets Brukseierforening v/Akershus Energi AS

Hallingdal Kraftnett AS

Hammerfest Energi AS

Handelshøyskolen BI i Oslo

Havnett AS

Helgeland Kraft Vannkraft AS

Hemsil Nett AS

Herøya Nett AS

Hovedorganisasjonen Virke

Hydro Energi AS

Hålogaland Kraft Nett AS

Indre Hordaland Kraftnett AS

Industri Energi

ISalten Nett AS

Jæren Everk AS

KE Nett AS

Klive AS

Kommunesektorens organisasjon - KS

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kvam Energi Nett AS

Kystnett AS

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

Lede AS

Lega Nett AS

Leikanger Kraft AS v/Sognekraft AS

Linja AS

Lnett AS

Lucerna AS

Luostejok Kraftlag Nett AS

Lyse Kraft DA

Lyse Produksjon AS

Lysna AS

Løvenskiold Fossum Kraft AS

Mellom AS

Meløy Nett AS

Midtnett AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Modalen Kraftlag SA

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

NEAS AS

NettiNord AS

Nettselskapet AS

Nord Pool AS

Nordkraft AS

Nordkyn Kraftlag SA

Nord-Salten Kraft AS

Nordvest Nett AS

Norefjell Nett AS

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norgesnett AS

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk Skogbruksforening (NORSKOG)

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

NTE Energi AS

Numedals-Laugens Brugseierforening

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Okken Kraft AS

Opplandskraft DA

Oslo kommune

Otra Kraft DA

Otteraaens Brugseierforening

Pasvik Kraft AS

Politidirektoratet

Porsa Kraftlag AS

Rakkestad Energi AS

Ramfoss Kraftlag

Rauma Energi Produksjon AS

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Reindriftsforvaltningen

Ren Røros Strøm AS

Repvåg Kraftlag SA

Riksantikvaren

Ringerikskraft Produksjon AS

RK Nett AS

Rollag Elektrisitetsverk AS

Romsdalsnett AS

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Røros E-verk Nett AS

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Samfunnsbedriftene

Sandøy Nett AS

Sarpsfoss Limited

Selbu Energiverk AS

Setredalen Kraft AS

SFE Produksjon AS

SINTEF Energiforsking AS

Sira-Kvina kraftselskap DA

Siso Energi AS

Skafså Kraftverk ANS

Skagerak Kraft AS

Skatteetaten

SkiakerNett AS

Skien Kraftproduksjon AS

Skiens Brukseierforening

SKS Produksjon AS

Smisto Kraft AS

Småkraft AS

SMÅKRAFT USPP 1 AS

Småkraftforeninga

S-Nett AS

Sognekraft Produksjon AS

Stannum AS

Stardalen Kraft AS

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Statskog SF

Stranda Energi AS

Straumen Nett AS

Stryn Energi AS

Sundsbarm Kraftverk DA

SuNett AS

Sunnhordland Kraftlag AS

Sunnmøre Energi AS

Svabo Industrinett AS

Svelgen Kraft AS

Svorka Energi

Sygnir AS

Sør Aurdal Energi AS

Tafjord Kraftproduksjon AS

Tekna

Tensio TN AS

Tensio TS AS

Tindra Nett AS

Tinfos AS

Tokagjelet AS

Trollfjord Nett AS

Troms kraft AS

Troms Kraft Produksjon AS

Trønder Energi

TrønderEnergi Kraft AS

Tussa Energi

Tverrelva Kraftverk AS

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo v/ Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Ustekveikja Kraftverk DA

Uvdal Kraftforsyning SA

Vang Energiverk AS

Vestall AS

Vesterålskraft Produksjon AS

Vestmar Nett AS

Vest-Telemark Kraftlag AS

Vest-Telemark Kraftlag Nett AS

Vevig AS

Vissi AS

Viul Kraft AS

VOKKS Kraft AS

Vonett AS

Voss Energi Produksjon AS

WWF Norge

Ymber Produksjon AS

ZERO

Østerdalen Kraftproduksjon AS

Østfold Energi AS

Øst-Telemarkens Brukseierforening

Å Energi Vannkraft