Regjeringen legger frem stortingsmelding om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

«Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming - Det handler om å bli sett og hørt» er tittelen på den nye stortingsmeldingen.

Korps spiller forsamling
Stortingsmeldingen ble lansert i regjeringens representasjonsbolig sammen med deltakere fra organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelse, deltagere fra menneskerettighetsseminaret og Torshovkorpset. Foto: KUD

– Demokratisk deltakelse, og like muligheter til å bli sett, til å bli hørt, og til å kunne bidra er viktig for alle. Og det er i bunn og grunn det denne stortingsmeldingen handler om. At mennesker med utviklingshemming skal ha de samme rettighetene og mulighetene som alle andre til å delta i samfunnslivet – på like vilkår og uten diskriminerende barrierer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Stortingsmeldingen tar for seg mange rettighetsområder og er laget i samarbeid mellom departementene.

– En samla regjering er klar til å føre en aktiv politikk for å styrke likestillinga i Norge. Da må vi ha en helhetlig tilnærming i politikken, sier Trettebergstuen.

For å lage en stortingsmelding som er relevant for de det gjelder, har ikke bare organisasjonene på feltet blitt involvert i arbeidet, men det ble også gjennomført et menneskerettighetsseminar for personer med utviklingshemming der de fikk anledning til å gi innspill. Planen er å gjennomføre flere slike seminarer.

Stortingsmeldingen vil kunne brukes som en plattform for fremtidig politikk der tiltak og tjenester for personer med utviklingshemming er best mulig koordinerte og samordnet.

Stortingsmeldingen ble lansert i regjeringens representasjonsbolig sammen med deltakere fra organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelse, deltagere fra menneskerettighetsseminaret og Torshovkorpset.

Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming - Det handlar om å bli høyrt og sett