Regjeringen med 40 millioner kroner til ny satsing på studiesentre

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen bruker 40 millioner kroner på en støtteordning for studiesentre, slik at de kan gi flere tilbud om å ta utdanning der de bor.

– Uansett hvor man drar i Norge i dag, så ser man at det mangler folk og at det mangler folk med riktig kompetanse. Derfor vil regjeringen styrke studiesentrene rundt om i hele landet og gi flere mulighet til å skaffe seg faglig påfyll lokalt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Behovet for blant annet sykepleiere, fagarbeidere, IKT-spesialister og lærere er stort. Studiesentrene kan spille en viktig rolle ved å tilby fleksible utdanninger som er tilpasset det lokale og regionale behovet.

– Mange studiesentre lever på litt støtte fra kommuner og fylker og fra budsjett til budsjett. Det gjør det vanskelig å planlegge og jobbe langsiktig. Noen av dem lykkes, men for mange er for svake til å spille en viktig lokal og regional rolle. Nå kommer det en ordning som gjør at studiesentre kan få økonomisk støtte til mobilisere flere lokale bedrifter og personer til å satse på kompetanse, sier Borten Moe.

Totalt 184 millioner til desentralisert utdanning

I tillegg til den søkbare ordningen for studiesentre, er det også nå mulighet for å søke støtte for desentraliserte studietilbud ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Der er potten på 144 millioner kroner. 

– Vi vil at høyskoler og universiteter i større grad skal ut til der folk bor. Det holder ikke bare med nettstudier og digitale tilbud, folk ønsker mulighet til å møte medstudenter og forelesere. Derfor skal vi også gå gjennom finansieringssystemet for universiteter og høyskoler, også for å gjøre det enklere og mer attraktivt å tilby desentralisert utdanning, sier Borten Moe.

Om ordningene
Om lag 144 millioner kroner går til et program for fleksibel og desentralisert utdanning og 40 millioner kroner til en ordning som gjelder studiesentre. Det er mulig å søke rett over påske og det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som forvalter ordningene.

Ordningene skal ses i sammenheng, utfylle og forsterke hverandre, blant annet ved at tilbud ved fagskoler, høyskoler og universitet kan ses i sammenheng med kompetansebehov som studiesentrene har identifisert. Ordningene skal legge regionale kompetansebehov og prioriteringer til grunn og det skal tas hensyn til geografisk fordeling av støtten.

 Den søknadsbaserte ordningen for studiesentre er en ny ordning.

  • Studie-/utdanningssentre og lignende aktører, enkeltvis eller i samarbeid, kan søke på ordningen.
  • En tildeling av midler må forutsette medfinansiering fra andre aktører, for eksempel kommuner, fylkeskommuner eller næringsliv. Dette sikrer at flere føler eierskap til sentrene.
  • Det må vises til samarbeid med fagskole, høyskole eller universitet.
  • Pentene som tildeles kan blant annet gå til drift, mobiliserings- og rekrutteringsarbeid og tilrettelegging for studenter som følger et studietilbud.

Program for fleksibel og desentralisert utdanning

  • Fagskoler, høyskoler og universitet kan søke på programmet.
  • Søknader som har en desentralisert organisering med samlinger skal prioriteres.
  • Fagområder der det er lokale, regionale eller nasjonale behov, slik som profesjonsutdanninger, teknologi, digitalisering og grønt skifte, skal vektlegges.