Regjeringen ønsker innspill om Bionova

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har igangsatt arbeidet med å etablere Bionova og inviterer med dette alle relevante aktører til å komme med innspill til arbeidet. Et hovedformål med Bionova er at det skal være et verktøy for å bidra til klimatiltak i jordbruket.

Bionova skal også bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk. Regjeringens arbeid skal støtte opp under en bærekraftig samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Det følger av Hurdalsplattformen at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk.

– Regjeringen har store forventninger og ambisjoner knyttet til opprettelsen av Bionova. Med Bionova får vi mulighet til å målrette innsatsen av både klimatiltak i landbruket og andre tiltak med utgangspunkt i bioøkonomien. Det er avgjørende at vi får gode innspill på hvilke utfordringer dette verktøyet skal bidra til å løse, og hvordan Bionova skal organiseres, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matdepartementet leder arbeidet med utredning av Bionova, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet.

Det er særskilt ønskelig med konkrete innspill knyttet til Bionovas oppgaver og organisasjonsform, herunder;

  • Hvilke kjerneoppgaver bør Bionova ha?
  • Hvilke utfordringer løses ikke ved dagens virkemidler?
  • Hvordan kan Bionova organiseres for best mulig målretting av innsats og størst mulig brukervennlighet og kostnadseffektivitet?

Innspill bes sendt til postmottak@lmd.dep.no innen 30. mars 2022 og merkes med «Innspill til utredning om Bionova».

Alle innspill vil bli offentlig tilgjengelig på denne siden.

Det vil i tillegg inviteres til to innspillsmøter der sentrale virkemiddelaktører og sentrale interesseorganisasjoner i næringslivet inviteres til å delta.

Nærmere om Bionova

I Hurdalsplattformen legges det til grunn at «regjeringen vil oppfylle staten og landbrukets avtale om kutt av klimagassutslipp i landbruket ved hjelp av nye verktøy. Det viktigste nye verktøyet vil være etablering av Bionova, en finansieringsmekanisme til støtte for klimatiltak i landbruket.»

Videre fremgår det følgende av regjeringens budsjettforlik med SV; «Bionova skal bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av for i landbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs. Tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til på motta midler til klimatiltak på sin gård. Det skal som en del av utredningen vurderes om noen av dagens virkemidler kan legges inn under Bionova. Bionova finansieres utenfor jordbruksforhandlingene, og vil være et viktig virkemiddel for at jordbruket skal nå sine klimamål. Videre skal Bionova sikre økt verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til bruk av biomasse i Norge. Bionova skal bidra til at skognæringen øker videreforedlingen av biomasse i Norge. Det er et mål at Bionova skal være operativt fra andre halvår 2022»

Det er satt av 30 millioner kroner til formålet i 2022 på Landbruks- og matdepartementets budsjettkapittel 1100, post 21.