Innspillsmøter med næringsliv og virkemiddelapparat om Bionova

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det har vært avholdt to innspillsmøter i forbindelse med regjeringens arbeid med å etablere Bionova. Det har vært ett møte med sentrale virkemiddelaktører og FoUI-institusjoner og ett møte med næringsliv og andre interesseorganisasjoner.

Møtene har vært ledet av statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Wenche Westberg, som er godt fornøyd deltakelsen og engasjementet: 

– Vi har fått mange interessante og godt begrunnede innspill fra et bredt spekter av aktører som på forskjellig vis har sine interesser i et fremtidig Bionova. Vi har både fått innspill på organisering, lokalisering og hva Bionova først og fremst bør løse. Dette er svært verdifullt for det videre arbeidet. Vi ser også frem til å få skriftlige innspill både fra de som har vært på innspillsmøter, og fra alle andre som ønsker komme med innspill, sier statssekretær Wenche Westberg.

Statssekretær Wenche Westberg
Statssekretær Wenche Westberg Foto: Torbjørn Tandberg

Fristen for skriftlige innspill er 30. mars. Alle innspill vil bli tilgjengelig på regjeringen.no etter hvert som de sendes inn.

Om Bionova:

Regjeringen har igangsatt arbeidet med å utrede og etablere Bionova. Et hovedformål med Bionova er at det skal være et verktøy for å bidra til klimatiltak i jordbruket. Bionova skal også bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk. Landbruks- og matdepartementet leder arbeidet med utredning av Bionova, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet.

I Hurdalsplattformen legges det til grunn at «regjeringen vil oppfylle staten og landbrukets avtale om kutt av klimagassutslipp i landbruket ved hjelp av nye verktøy. Det viktigste nye verktøyet vil være etablering av Bionova, en finansieringsmekanisme til støtte for klimatiltak i landbruket.»

Videre fremgår det følgende av regjeringens budsjettforlik med SV; «Bionova skal bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av for i landbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs. Tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til på motta midler til klimatiltak på sin gård. Det skal som en del av utredningen vurderes om noen av dagens virkemidler kan legges inn under Bionova. Bionova finansieres utenfor jordbruksforhandlingene, og vil være et viktig virkemiddel for at jordbruket skal nå sine klimamål. Videre skal Bionova sikre økt verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til bruk av biomasse i Norge. Bionova skal bidra til at skognæringen øker videreforedlingen av biomasse i Norge. Det er et mål at Bionova skal være operativt fra andre halvår 2022»