Regjeringen ønsker innspill til inkorporering av CRPD i norsk lov

I januar fikk kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overlevert en utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Nå sender regjeringen utredningen ut på høring.

- Mange har ventet på muligheten til å si sin mening om dette, og vi vet at temaet engasjerer. Vi ønsker å få supplert og utfordret kunnskapen som er lagt frem i utredningen, slik at regjeringen har et best mulig grunnlag for å ta en informert beslutning i saken, forklarer Lubna Jaffery.

Det juridiske ekspertutvalget fikk i oppdrag å utrede de rettslige konsekvensene av inkorporering av konvensjonen, hvilken lov inkorporering bør skje i, og om det er nødvendig med lovendringer for å oppfylle konvensjonen. Utvalget har ikke avgitt en enstemmig innstilling.

- Rettighetene til de av oss med nedsatt funksjonsevne er viktig for regjeringen. Nå søker vi et bredt kunnskapstilfang, og ønsker svar fra alle berørte parter, sier kultur- og likestillingsministeren.

Høringsfristen er 5. juni 2024.