Høring - Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring utredningen om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.06.2024

Vår ref.: 24/503

Høringsbrev – Inkorporering av CRPD i norsk lov

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring utredningen om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov.

Det juridiske ekspertutvalget som står bak utredningen ble oppnevnt 2. desember 2022 og har vært ledet av høyesterettsdommer Hilde Indreberg. Utvalget avga sin utredning 15. januar 2024. Utredningen er tilgjengelig her: Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter - regjeringen.no

Utvalget har ikke avgitt en enstemmig innstilling. Utvalgets flertall antar at de rettslige konsekvensene av å inkorporere konvensjonen vil bli begrensede, og foreslår at konvensjonen inkorporeres i menneskerettsloven. Flertallet fremhever at konvensjonen ikke har som mål å gi nye menneskerettigheter for funksjonshemmede, men å avklare innholdet i eksisterende rettigheter og særlig peke på hva statene må gjøre for at menneskerettighetene skal bli virkeliggjort for funksjonshemmede på lik linje med andre. Hovedargumentet for å inkorporere konvensjonen i menneskerettsloven er den signalverdien om politisk og rettslig status for konvensjonen som dette vil gi, samt at det vil bidra til likebehandling av FNs kjernekonvensjoner i norsk rett.

Utvalgets mindretall er av den generelle oppfatning at Norge allerede har gått for langt med å inkorporere konvensjoner med forrang. Mindretallet er uenig i at inkorporering av CRPD bare vil få begrensede konsekvenser. Mindretallet viser til at mange av konvensjonsbestemmelsene pålegger, i større grad enn andre inkorporerte konvensjoner, langtrekkende handlingsplikter og at CRPD-komiteen tolker mange av rettighetene og statens plikter i konvensjonen svært langt. Dette vil ifølge mindretallet kunne ha stor betydning for kommunenes økonomi og mulighetene for prioritering mellom viktige formål. Mindretallet mener at konvensjonen ikke bør inkorporeres, subsidiært at konvensjonen inkorporeres i likestillings- og diskrimineringsloven.

Da Norge i 2013 ratifiserte konvensjonen, ble det avgitt to tolkningserklæringer der det fremgår at Norge mener konvensjonen artikkel 12, 14 og 25 tillater fratakelse av rettslig handleevne og tvungen omsorg og behandling, der dette er nødvendig som en siste utvei og underlagt rettssikkerhetsgarantier. I utredningens del 1 kapittel 7.5 drøftes betydningen av Norges to tolkningserklæringer for forståelsen av innholdet i konvensjonen. Departementet ber særlig om innspill til denne drøftelsen, herunder hensiktsmessigheten av en presisering om at konvensjonen skal forstås slik det fremgår av tolkningserklæringene, jf. utredningens del 1 side 76-77.

Det bes særlig om innspill om mulige konsekvenser av inkorporasjon av konvensjonen for kommunesektoren, jf. særlig utredningen del 1 kapittel 9 og 14. Kapittel 9 i utredningen omhandler konvensjonens betydning for kommunene. Spørsmålet om grensene for det kommunale selvstyret kommer ifølge utvalget særlig på spissen når det gjelder funksjonshemmedes rett til å delta i samfunnet med de samme valgmulighetene som andre. Flertallet i utvalget vurderer at inkorporering ikke vil gi utvidede forpliktelser for kommunene som kan håndheves i domstolene, for eksempel knyttet til brukerstyrt personlig assistanse og andre tjenester, og begrensninger i mulighetene for å tilby omsorgsboliger eller andre større boenheter. Inkorporering vil imidlertid kunne føre til at konvensjonen får større gjennomslagskraft i de konkrete vurderingene av hva slags tjenester som tilbys, slik at funksjonshemmedes selvbestemmelse i praksis blir tillagt større vekt. Dette vil ifølge utvalget få konsekvenser for kommunenes skjønnsutøvelse. På bakgrunn av dette vil Kultur- og likestillingsdepartementet, i tillegg til den ordinære høringsrunden, invitere KS til et innspillsmøte i mai 2024 om mulige konsekvenser av inkorporasjon for kommunesektoren.

Det bes også om innspill til helse- og velferdslovgivning som bør avklares før en eventuell inkorporasjon, jf. utredningens del 1 kapittel 8, 10 og 14. Gjennomgående spørsmål utvalget løfter frem er ikke-diskriminering, rettslig handleevne og beslutningsstøtte, tvang og frihetsberøvelse, diagnose-, funksjons- og konsekvensbaserte vilkår, tilgjengelighet, og reproduktiv og seksuell helse.

Til sist ber departementet særlig om innspill om konsekvenser av konvensjonens anvendelse på Svalbard, ref. utredningens del 1 kapittel 11 og mindretallets generelle dissens i kapittel 14.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 5. juni 2024. Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.

 

 

Med hilsen

Elisabeth Lier Haugseth
ekspedisjonssjef 

Cecilia Schwoerer Lyche
avdelingsdirektørOffentlige instanser

 • Departementene

 

 • Fylkeskommunene
 • Kommunene

 

 • Helseforetakene
 • Statsforvalterne

 

 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Tingrettene

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet  
 • Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Diskrimineringsnemnda
 • Domstoladministrasjon
 • Forbrukertilsynet
 • Forbrukerrådet  
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kulturdirektoratet
 • Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk kulturskoleråd
 • Pasient- og brukerombudene
 • Politidirektoratet  
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokatembetet
 • Sametinget
 • Sivilombudet
 • Språkrådet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statped
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kilden
 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Nord universitet – Bodø
 • Nord universitet – Steinkjer
 • Nordisk samisk institutt
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU
 • Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Senter for samiske studier
 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statistisk sentralbyrå
 • UiT – Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger

 

Tros- og livssynssamfunn mv.

 • Den norske kirke v. Kirkerådet
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

 

Hovedorganisasjoner mv i arbeidslivet

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening)
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • SMB Norge – Interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

 • Abloom
 • ADHD Norge
 • Antirasistisk senter
 • Balansekunst
 • Den norske Helsingforskomité
 • Elevorganisasjonen
 • Foreningen JAG
 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Hvite Ørn
 • Hørselhemmede barns organisasjon (HHBO)
 • Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling
 • Landsforeningen We Shall Overcome
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)
 • Likestillingssenteret
 • Løvemammaene
 • Mental Helse Norge
 • Mental helse ungdom
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF)
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Døveforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Handikapforbunds Ungdom
 • Norges Idrettsforbund (NIF)
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Norsk forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk nettverk for Downs Syndrom med Ups&Downs lokallag (NNDS)
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Pensjonistforbundet
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
 • Redd Barna
 • Rehabilitation International Norge
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Samisk kirkeråd
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Senter for likestilling
 • Stiftelsen Helt med
 • Stiftelsen Klar tale
 • Stiftelsen Sor
 • Stiftelsen TV Bra
 • Stopp Diskrimineringen
 • Uloba
 • Unge funksjonshemmede